Sygn. akt IX P 580/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 marca 2021 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Magdalena Żarkowska

Protokolant: sekretarz sądowy Teresa Goryń

po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2021 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa J. B.

przeciwko (...) 2 spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

o wynagrodzenie, odszkodowanie

I.  zasądza od pozwanej (...) 2 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz powoda J. B. kwotę 16.840, 85 zł (szesnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych osiemdziesiąt pięć groszy) netto z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwot:

- 6500 (sześć tysięcy pięćset) złotych netto tytułem wynagrodzenia za lipiec 2018r. od 20 sierpnia 2018r.,

- 3840, 85 zł (trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych osiemdziesiąt pięć groszy) netto tytułem wynagrodzenia za sierpień 2018r. od 11 września 2018r.,

- 6500 (sześć tysięcy pięćset) złotych tytułem odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę od 4 października 2018r.

II.  oddala powództwo w pozostałej części,

III.  nakazuje pobrać od pozwanej (...) 2 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie 867 (osiemset sześćdziesiąt siedem) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych,

IV.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności co do kwoty 6500 (sześć tysięcy pięćset) złotych.