Sygn. akt II K 36/21

PR. Ds. 61.2021

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 maja 2021 r.

Sąd Rejonowy w Biskupcu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Paweł Pióro

Protokolant: po. sekr.sądowego P. M.

Prokurator:

po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2021 r. sprawy

K. K. s. A. i I. z domu W. ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 22 listopada 2020 roku w ruchu lądowym, na drodze nr (...) w msc. U., gm. B. w województwie (...), kierował motocyklem marki Y. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości: 0,29 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czyny tego dopuścił się w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Biskupcu na mocy wyroku z dnia 05 czerwca 2019r. sygn. akt II K 60/19, nadto naruszył orzeczony mu przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie na mocy wyroku z dnia 06 grudnia 2018 roku sygn. akt II W 655/18 zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

tj. o czyn z art. 178a § 4 kk w zb. z art. 244 w zw. z art. 11 § 2 kk.

II.  w dniu 22 listopada 2020 roku na drodze nr (...) na trasie S.U., gm. B., kierując motocyklem marki Y. o nr rej. (...), pomimo wydanego przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się oznakowanym pojazdem służbowym Policji, przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego, nie zatrzymał niezwłocznie pojazdu i kontynuował jazdę.

tj. o czyn z art. 178b kk.

- o r z e k a –

I.  oskarżonego K. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt I czynu z tym, iż kwalifikuje go z art. 178a§4 kk i za to z mocy art. 178a§4 kk skazuje go a na podstawie art. 178a§4 kk przy zastosowaniu art. 37a§1 kk w zw. z art. 34§1 kk, §1a pkt 1 kk , §2 kk i art. 35§1 kk wymierza mu karę 9 (dziewięciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w miesiącu,

II.  na podstawie art. 42§3 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 9 (dziewięciu) lat ,

III.  na podstawie art. 43a§2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

IV.  oskarżonego K. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt II czynu i za to z mocy art. 178b kk skazuje go a na podstawie art. 178b kk przy zastosowaniu art. 37a§1 kk w zw. z art. 34§1 kk, §1 a pkt 1 kk , §2 kk i art. 35§1 kk wymierza mu karę 9 (dziewięciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w miesiącu,

V.  na podstawie art. 42§1a pkt 1 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres lat 3 (trzech),

VI.  na podstawie art. 85§1 kk i art. 86§1 kk orzeczone wobec oskarżonego K. K. kary ograniczenia wolności łączy i wymierza mu kare łączną 1 (jednego) roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w miesiącu,

VII.  na podstawie art. 85§1 kk, art. 86§1 kk i art. 90§2 kk orzeczone wobec oskarżonego K. K. środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych łączy i wymierza oskarżonemu łączny zakaz powadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres lat 10 (dziesięciu),

VIII.  na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych