Sygn. akt III Ca 1764/19

POSTANOWIENIE

Dnia 8 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz ( spr. )

SO Renata Jagura

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 8 września 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Ł.

przeciwko Central (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

z dnia 11 czerwca 2019 roku, sygn. I C 560/16

postanawia:

1.  uchylić punkt 1 zaskarżonego wyroku i w tym zakresie umorzyć postępowanie;

2.  odrzucić apelację w zakresie kwoty (...),68 (szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć i 68/100) złotych.