Sygn. akt III Ca 689/20

UZASADNIENIE

(do punktu 1. wyroku z dnia 10 września 2020 r.)

Wyrokiem z dnia 19 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, w sprawie o sygn. akt VIII C 2092/18, z powództwa A. Wierzytelności (...) 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko Z. G. o zapłatę rozstrzygnął o roszczeniu powoda.

Pismem z dnia 25 lutego 2020 roku, pełnomocnik pozwanego Z. G. złożył do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem, wskazując, że pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku.

Należało uznać, że odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony w trybie art. 139 § 1 k.p.c. jako przesyłka awizowana pełnomocnikowi strony pozwanej z dniem 25 marca 2020 roku (k. 130) i od dnia 26 marca 2020 r. rozpoczynał swój bieg termin do wniesienia apelacji przez pozwanego.

W piśmie z dnia 4 czerwca 2020 r. (data prezentaty) złożonym do Sądu Okręgowego w Łodzi pełnomocnik pozwanego poinformował, że w dniu 2 czerwca 2020 r. odebrał na poczcie odpis apelacji powoda i oświadczył, że w dniu 25 lutego 2020 roku w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie mu odpisu wyroku z uzasadnieniem w sprawie o sygn. akt VIII C 2092/18. Pełnomocnik pozwanego wskazał, że do dnia wniesienia pisma nie została mu doręczona korespondencja zawierająca odpis wyroku z uzasadnieniem. Pełnomocnik podniósł również, że w placówce pocztowej ustalił, iż adresowana do niego korespondencja zawierająca wyrok z uzasadnieniem została podwójnie awizowana. W związku z powyższym strona pozwana zwróciła się doręczenie odpisu wyroku z dnia 19 lutego 2020 r. wraz z uzasadnieniem w celu podjęcia dalszych czynności procesowych.

Na podstawie zarządzenia z dnia 23 czerwca 2020 r. doręczono pełnomocnikowi pozwanego w trybie art. 9 k.p.c. odpis wyroku z uzasadnieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r., sygn. akt VIII C 2092/18. Przesyłka doręczona została pełnomocnikowi pozwanego w dniu 13 lipca 2020 r.

W dniu 27 lipca 2020 roku pozwany reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł apelację od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r., sygn. akt VIII C 2092/18.

Sąd Okręgowy zważył:

Apelacja pozwanego podlegała odrzuceniu jako spóźniona (punkt 1. wyroku z dnia 10 września 2020 r.).

Stosownie do art. 373 k.p.c. sąd drugiej instancji odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie.

Na wstępie dla porządku należy wskazać, że w związku z wejściem w życie art. 15 zzs ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antykryzysowa) (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) terminy procesowe i sądowe w postępowaniach sądowych nie rozpoczynały się, a rozpoczęte uległy zawieszeniu w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu (...). Dniem, w którym rozpoczęte terminy ulegały zawieszeniu był dzień 31 marca 2020 r. Przepis ten został uchylony przez art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa (...)2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875). W związku z wprowadzonym vacatio legis zawieszone terminy procesowe i sądowe rozpoczęły swój bieg lub zaczęły biec dalej od dnia 25 maja 2020 r. (dzień 24 maja był dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art.115 k.c.)

Mając na uwadze, że odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został stronie pozwanej doręczony skutecznie w trybie art. 139 § 1 k.p.c. i od dnia 26 marca 2020 roku biegł termin do złożenia apelacji, który uległ przerwaniu z dniem 31 marca 2020 r. w związku z jego zawieszeniem, a następnie rozpoczął dalej bieg w dniu 25 maja 2020 r., koniec terminu do wniesienia apelacji przez pozwanego przypadał na 2 czerwca 2020 r.. Pozwany wniósł apelację w dniu 27 lipca 2020 r., a zatem z uchybieniem terminu do jej złożenia, co skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 373 § 1 k.p.c..

Na marginesie wskazać należy, że 13 lipca 2020 r., tj. dzień doręczenia pozwanemu odpisu przedmiotowego wyroku z uzasadnieniem przez Sąd Okręgowy, nie jest datą, od której należy liczyć bieg terminu do wniesienia apelacji przez pozwanego. Zgodnie z art. 9 § 1 k.p.c. strony postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Sąd Okręgowy doręczając pełnomocnikowi powoda, w trybie art. 9 k.p.c. na jego wniosek odpis wyroku z uzasadnieniem realizował jedynie obowiązującą w procesie cywilnym zasadę jawności postępowania.