Sygn. akt II C 551/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 maja 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: S.S.O. Teresa Jakubowska – Wójcik

Protokolant: sekr. sąd. Adam Bęczkowski

po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2021 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa T. P.

przeciwko A. Ś.

o zapłatę

1. oddala powództwo;

2. zasądza od T. P. na rzecz A. Ś. kwotę 19816,85 (dziewiętnaście tysięcy osiemset szesnaście 85/100) zł tytułem zwrotu kosztów procesu.