Sygn. akt VIII GC 419/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 maja 2021 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Agnieszka Górska

Protokolant: sekr. sąd Edyta Osińska

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko (...) spółki prawa francuskiego z siedzibą w L.

o zapłatę

I zasądza od pozwanej (...) spółki prawa francuskiego z siedzibą w L. na rzecz powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwotę 15.855,50 zł (piętnastu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu pięciu złotych pięćdziesięciu groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 października 2014 r. oraz odsetki ustawowe za opóźnienie od kwot : 24.000 zł (dwudziestu czterech tysięcy złotych) od dnia 23 sierpnia 2014 r. do dnia 29 sierpnia 2014 r., 30.720 zł (trzydziestu tysięcy siedmiuset dwudziestu złotych) od dnia 5 września 2014 r. do dnia 29 września 2014 r.;`

II oddala powództwo w pozostałej części;

III rozdziela między stronami koszty procesu przyjmując, że powództwo uwzględniono w 8% i pozostawia szczegółowe wyliczenie kosztów referendarzowi sądowemu.