Sygnatura akt: I C 447/19 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

31 lipca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Hanna Woźniak

po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2020 roku w Wąbrzeźnie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: (...) w W.

przeciwko: L. S. (1)

- o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego L. S. (1) na rzecz powoda (...) w W. kwotę 6.290,41 zł (sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści jeden groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tej kwoty od 3 kwietnia 2019 roku do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.067,00 zł (dwa tysiące sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sędzia

Hanna Woźniak

POUCZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

ZARZĄDZENIE

1.  (...) C;

2.  (...)

- (...)

-(...)

3.  (...)

W., 31/07/2020

SSR Hanna Woźniak

Sygn. akt I C 447/19

UZASADNIENIE

(...) SA w W. złożyło pozew przeciwko L. S. (1) o zapłatę 6.290,41 zł z tytułu nieuiszczonej I i II raty składki wraz z odsetkami z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w związku z prowadzoną przez pozwanego działalnością gospodarczą.

Pozwany nie odniósł się co do zasadności żądania, natomiast podniósł, że wobec niego toczy się postępowanie upadłościowe.

Sąd ustalił, co następuje:

Powoda z pozwanym prowadzącym działalność gospodarczą łączyła umowa ubezpieczenia autocasco oraz kosztów ratownictwa i poszukiwania potwierdzona polisą nr (...), a dotycząca samochodu ciężarowego pozwanego marki M. (...) nr rej.(...), obowiązująca w okresie od 28 grudnia 2017r. do 27 grudnia 2018r. Tytułem składki ubezpieczeniowej pozwany był zobowiązany zapłacić kwotę 17.596 zł w czterech ratach po 4.399 zł w terminach: 10 stycznia 2018r., 27 marca 2018r., 27 czerwca 2018r. i 27 grudnia 2018r. (dowód: kserokopia wniosku-polisy nr (...) – k.23-24).

Pozwany uiścił jedynie część pierwszej raty w kwocie 2.932 zł. Mimo upływu terminu płatności nie uiścił reszty pierwszej raty ani drugiej raty w całości (bezsporne).

Na dzień wyrokowania w niniejszej sprawie został prawomocnie zwrócony wniosek pozwanego o ogłoszenie upadłości skierowany do Sądu (...) w T. sygn.. akt (...)a ponowny wniosek pozwanego zarejestrowany w tym sądzie pod sygnaturą (...) był na etapie usuwania braków formalnych – 16 lipca 2020r. Sąd (...) oddalił wniosek L. S. o zwolnienie go od kosztów sądowych (fakty znane sądowi z urzędu).

Sąd zważył, co następuje:

Sąd dał wiarę treści kserokopii wniosku-polisy nr (...) albowiem pozwany nie kwestionował faktu zawarcia umowy ubezpieczenia ani warunków, na których została zawarta. Pozwany nie kwestionował również faktu nieuiszczenia powodowi kwoty dochodzonej pozwem.

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Niewywiązanie się ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki nie ma wpływu ani na skuteczność ani na ważność zawartej umowy ubezpieczenia. W takim wypadku ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o niezapłaconą część składki na warunkach wynikających z umowy ubezpieczenia. Ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela w związku z niezapłaceniem kolejnej raty składki może nastąpić tylko wtedy, gdy taki skutek przewidywała umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia, a ubezpieczyciel wezwał ubezpieczającego do uiszczenia brakującej kwoty w terminie 7 dni pod rygorem ustania jego odpowiedzialności przewidzianej w umowie ubezpieczenia. Ta ostatnia sytuacja nie miała miejsca w niniejszej sprawie.

Zgodnie z treścią art.6 kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Powód udowodnił fakt zawarcia umowy ubezpieczenia, z którego to faktu dla pozwanego wynika obowiązek zapłacenia składki. Natomiast pozwany nie udowodnił ani ewentualnego uiszczenia tej składki, ani zaistnienia faktów, które by go od tego obowiązku zwalniały. Z ostrożności procesowej sąd z urzędu ustalił, że na dzień wyrokowania w niniejszej sprawie nie toczyło się postępowanie o ogłoszenie upadłości pozwanego albowiem zawiśnięcie sprawy przed sądem ma miejsce dopiero po usunięciu braków formalnych złożonego wniosku.

Z tych względów na podstawie art.805§1 i §4 kc orzeczono jak w pkt.1 wyroku.

O kosztach orzeczono zgodnie z ogólną regułą odpowiedzialności za wynik procesu wyrażoną w art.98 kpc. Stawkę dla pełnomocnika powoda ustalono zgodnie z §2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 265 z późn.zm.).

Sędzia Hanna Woźniak

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

sędzia