Sygn. akt I Ns 223/20

POSTANOWIENIE

Dnia 11 maja 2021 roku

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Lidia Czapla

Protokolant: stażysta Kamil Król

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2021 roku w Żorach

na rozprawie

sprawy z wniosku M. B.

przy udziale W. W., M. W., J. P. i G. W.

o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie

postanawia:

1)  stwierdzić, że wnioskodawca M. B. nabył przez zasiedzenie z dniem 28 czerwca 2018 roku prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w C., obręb L., przy ulicy (...), stanowiącej działkę numer (...), o powierzchni 0,0654 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą numer (...);

2)  ustalić, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.

sędzia Lidia Czapla