Sygnatura akt XIII Ga 1059/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 kwietnia 2021r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Mariola Szczepańska

Sędziowie: Ryszard Badio

Wiktor Matysiak (sprawozdawca)

Protokolant: stażysta Paulina Pniewska

po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2021r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko S. K.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 14 lipca 2020r. wydanego w sprawie sygnatura akt V GC 2128/19

I. zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„1. zasądza od pozwanego S. K. na rzecz powoda (...) (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 35.917,42 (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemnaście i 42/100) złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od:

- kwoty 3.492,72 (trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa i 72/100) złotych za okres od dnia 13 lipca 2018r. do dnia zapłaty,

- kwoty 3.492,72 (trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa i 72/100) złotych za okres od dnia 11 sierpnia 2018r. do dnia zapłaty,

- kwoty 3.492,72 (trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa i 72/100) złotych za okres od dnia 11 września 2018r. do dnia zapłaty,

- kwoty 3.492,72 (trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa i 72/100) złotych za okres od dnia 11 października 2018r. do dnia zapłaty,

-kwoty 0,30 (30/100) złotych za okres od dnia 27 października 2018r. do dnia zapłaty,

- kwoty 3.492,72 (trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa i 72/100) złotych za okres od dnia 11 listopada 2018r. do dnia zapłaty,

- kwoty 3.492,72 (trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa i 72/100) złotych za okres od dnia 11 grudnia 2018r. do dnia zapłaty,

- kwoty 3.492,72 (trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa i 72/100) złotych za okres od dnia 11 stycznia 2019r. do dnia zapłaty,

-kwoty 3.604,47 (trzy tysiące sześćset cztery i 47/100) złotych za okres od dnia 11 lutego 2019r. do dnia zapłaty,

oraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od:

- kwoty 37,50 (trzydzieści siedem i 50/100) złotych za okres od dnia 29 grudnia 2017r. do dnia zapłaty,

-kwoty 75,00 (siedemdziesiąt pięć i 00/100) złotych za okres od dnia 27 stycznia 2018r. do dnia zapłaty,

- kwoty 37,50 (trzydzieści siedem i 50/100) złotych za okres od dnia 19 czerwca 2018r. do dnia zapłaty,

- kwoty 37,50 (trzydzieści siedem i 50/100) złotych za okres od dnia 28 czerwca 2018r. do dnia zapłaty,

- kwoty 37,50 (trzydzieści siedem i 50/100) złotych za okres od dnia 3 lipca 2018r. do dnia zapłaty,

- kwoty 75,00 (siedemdziesiąt pięć i 00/100) złotych za okres od dnia 1 sierpnia 2018r. do dnia zapłaty,

-kwoty 1.050,00 (tysiąc pięćdziesiąt i 00/100) złotych za okres od dnia 11 września 2018r. do dnia zapłaty,

-kwoty 1.012,50 (tysiąc dwanaście i 50/100) złotych za okres od dnia 16 października 2018r. do dnia zapłaty,

-kwoty 1.087,50 (tysiąc osiemdziesiąt siedem i 50/100) złotych za okres od dnia 10 listopada 2018r. do dnia zapłaty,

-kwoty 975,00 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć i 00/100) złotych za okres od dnia 27 grudnia 2018r. do dnia zapłaty,

-kwoty 1.050,00 (tysiąc pięćdziesiąt i 00/100) złotych za okres od dnia 11 stycznia 2019r. do dnia zapłaty,

-kwoty 1.012,50 (tysiąc dwanaście i 50/100) złotych za okres od dnia 15 lutego 2019r. do dnia zapłaty,

-kwoty 1.376,11 (tysiąc trzysta siedemdziesiąt sześć i 11/100) złotych za okres od dnia 15 lutego 2019r. do dnia zapłaty,

2. oddala powództwo w pozostałej części,

3. zasądza od pozwanego S. K. na rzecz powoda (...) (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 3.405,20 (trzy tysiące czterysta pięć i 20/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.”.

II. oddala apelację w pozostałej części,

III. zasądza od pozwanego S. K. na rzecz powoda (...) (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 766,75 (siedemset sześćdziesiąt sześć i 75/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu
w postępowaniu apelacyjnym,

IV. nakazuje pobrać od powoda (...) (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 938,50 (dziewięćset trzydzieści osiem i 50/100) złotych tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów sądowych.

Mariola Szczepańska Ryszard Badio Wiktor Matysiak