Sygn. akt XIII Ga 1147/20

POSTANOWIENIE

Dnia 21 kwietnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Katarzyna Kamińska-Krawczyk

Sędziowie: SO Bartosz Kaźmierak

SO Witold Ławnicki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 kwietnia 2021 roku w Łodzi

sprawy z wniosku Skarbu Państwa Urzędu Statystycznego we W.

z udziałem (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

o zezwolenie na złożenie sumy pieniężnej do depozytu sądowego

na skutek apelacji uczestnika

od postanowienia Sądu Rejonowego w Sieradzu

z dnia 24 lipca 2020 r., sygn. akt V GNs 2/20

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalić wniosek;

2.  ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.

Katarzyna Kamińska-Krawczyk Bartosz Kaźmierak Witold Ławnicki