Sygnatura akt II AKa 35/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 marca 2021 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSA Andrzej Kot

Sędziowie: SO del. do SA Artur Tomaszewski (spr.)

SA Agata Regulska

Protokolant: Wiktoria Dąbrowicz

przy udziale prokuratora Prokuratury (...) we W. Wiesława Bilskiego

po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2021 r.

sprawy oskarżonego M. G. z art. 280 § 2 kk

oskarżonego S. P. z art. 280 § 2 kk

oskarżonego E. W. z art. 280 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez wszystkich oskarżonych

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 13 listopada 2020 r. sygn. akt III K 222/20

I.  zmienia zaskarżony wyrok wobec M. G. w ten sposób, że z opisu przypisanego mu czynu eliminuje ustalenie o działaniu wspólnie i w porozumieniu z S. P. i E. W. i na podstawie art. 280 § 2 k.k. przy zastosowaniu art. 60 § 3 k.k. i art. 60 § 6 pkt 2 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  zmienia zaskarżony wyrok wobec S. P. i E. W. w ten sposób, że w miejsce przypisanych im czynów uznaje ich za winnych podżegania do czynu przypisanego M. G. w punkcie I niniejszego wyroku tj. czynu z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k. wymierza im kary po 3 (trzy) lata pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet wymierzonych oskarżonym kar pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania:

- oskarżonemu M. G. od dnia 30 czerwca 2020 r., godz. 12:20 do dnia 17 marca 2021 r.;

- oskarżonemu S. P. od dnia 30 czerwca 2020 r., godz. 12:20 do dnia 17 marca 2021 r.;

- oskarżonemu E. W. od dnia 30 czerwca 2020 r., godz. 12:45 do dnia 17 marca 2021 r.;

IV.  w pozostałym zakresie utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy;

V.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. A., adw. M. K. oraz adw. L. A. po 738 zł w tym należny podatek od towarów i usług, tytułem obrony z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

VI.  zwalnia oskarżonych z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, poniesionymi wydatkami obciążając Skarb Państwa.

Artur Tomaszewski

Andrzej Kot

Agata Regulska