UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 511/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

S. B. (1)

czyn opisany w części wstępnej wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  Oskarżony w dniu 14 sierpnia 2019 r. znajdował się pod wpływem działania alkoholu i był zdenerwowany, gdyż przypuszczał, że ktoś ukradł mu portfel; w tym stanie zaczepiał różne osoby.

2.  Pokrzywdzony Z. B. (1) około godz. 13 wyszedł z budynku krytej pływalni w N. przy ul. (...).

3.  Gdy pokrzywdzony zszedł ze schodów, nagle podszedł oskarżony S. B. (1) i zarzucając mu kradzież portfela uderzył go w twarz w okolice nosa.

4.  Pokrzywdzony osunął się na chodnik, wtedy S. B. kopnął go dwa razy w prawy bok.

5.  Pokrzywdzony wstał i ruszył w stronę oskarżonego, mężczyźni zwarli się, po czym upadli na chodnik i przetoczyli na pobliską ulicę.

6.  Kierowca przejeżdżającego samochodu zatrzymał się i zatrąbił, czym spłoszył oskarżonego, który oddalił się z miejsca zdarzenia.

7.  W wyniku zdarzenia pokrzywdzony doznał obrażenia ciała w postaci złamania żeber X, XI, XII po stronie prawej z przyścienną odmą opłucnową prawostronną oraz niewielką odmą śródpiersia i odmą podskórną prawej strony klatki piersiowej, przy czym złamaniom towarzyszyły rozległe podbiegnięcia krwawe okolicy urazu, a ponadto doznał on stłuczenia powłok twarzy okolicy nosa, stłuczenia przedniej powierzchni barku lewego z podbiegnięciem krwawym, stłuczenia ramienia prawego z podbiegnięciem krwawym, co spowodowało naruszenie czynności klatki piersiowej na okres powyżej 7 dni.

zeznania pokrzywdzonego

opinia

dokumentacja fotograficzna

wykaz interwencji

159v

34

10-11

167

1.2 Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

S. B. (1)

czyn opisany w części wstępnej wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

8.  Oskarżony 14 sierpnia 2019 r. nie miał kontaktu z pokrzywdzonym.

wyjaśnienia oskarżonego

159

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1-7

zeznania
Z. B.

opinia

dokumentacja fotograficzna

wykaz interwencji

- zeznania pokrzywdzonego zasługiwały na wiarę, gdyż ich treść znalazła potwierdzenie w opinii biegłego oraz dokumentacji fotograficznej, a nadto wskazany przez niego powód ataku oskarżonego zgodny był z informacjami Policji co do przyczyn kilku interwencji podejmowanych tego dnia w związku z zachowaniem oskarżonego,

- bezpośredni kontakt ze świadkiem nie dał podstaw do kwestionowania szczerości jego zeznań, tym bardziej, że świadek podtrzymał je na rozprawie w obecności oskarżonego,

- treść dokumentów nie była kwestionowana przez strony, a ich prawdziwość i autentyczność nie budziły wątpliwości,

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

8

wyjaśnienia oskarżonego

- sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego, gdyż w świetle konsekwentnych zeznań pokrzywdzonego, wyjaśnienia te nie znalazły potwierdzenia w żadnym z przeprowadzonych dowodów, co więcej z informacji Policji wynikało wprost, że oskarżony tego dnia będąc pod wpływem alkoholu zaczepiał różne osoby, gdyż był przekonany, że ktoś ukradł mu portfel, co pokrywało się z wersją przebiegu zdarzenia podaną przez pokrzywdzonego,

- tym samym wyjaśnienia oskarżonego stanowiły wyłącznie linię obrony mającą na celu uniknięcie odpowiedzialności karnej,

pozostałe dowody z dokumentów

- dowody te nie miały znaczenia dla ustalenia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

S. B. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwo z art. 157 § 1 k.k. popełnia ten, kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby trwający powyżej 7 dni.

Przepis ten chroni zdrowie osoby przed bezprawną ingerencją ze strony innych ludzi. Skutkiem czynu musi być uszkodzenie ciała tj. naruszenie substancji materialnej ciała człowieka lub rozstrój zdrowia tj. zakłócenie funkcjonowania organizmu bez naruszenia jego integralności. Skutek musi trwać powyżej dni siedmiu, przy czym nie należy go utożsamiać z okresem niezdolności do pracy, który może być inny.

Występek ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Przepis art. 115 § 21 k.k. stanowi, że występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.

Zgodnie z art. 57a § 1 k.k. skazując za występek o charakterze chuligańskim, sąd wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a nadto na podstawie § 2 sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, chyba że orzeka obowiązek naprawienia szkody, obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązkę na podstawie art. 46 k.k.

Reasumując, sąd nie miał wątpliwości, że oskarżony 14 sierpnia 2019 r. w N. na ul. (...), działając publicznie i bez powodu zaatakował pokrzywdzonego, okazując przez to lekceważenie porządku prawnego, a następnie uderzając go i kopiąc spowodował u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni, a tym samym, że swoim zachowaniem wyczerpał znamiona czynu zabronionego z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. Działał przy tym w warunkach z art. 64 § 1 k.k.

W żaden sposób nie znosiło bezprawności zachowania oskarżonego ani nie umniejszało jego zawinienia to, że pokrzywdzony po tym jak doznał już obrażeń twarzy i żeber, broniąc się również próbował zadawać uderzenia, gdyż w ocenie sądu było to działanie impulsywne ukierunkowane na odparcie zamachu.

Wina oskarżonego nie budziła wątpliwości, gdyż zdecydował się on na zachowanie niezgodnie z prawem, chociaż bezprawność czynu była rozpoznawalna i mógł działać zgodnie z normą prawną. Jednocześnie nie zachodziły żadne okoliczności ograniczające lub wyłączające winę.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

S. B. (1)

1

1

- za popełnione przestępstwo na podstawie art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

- przy wymiarze kary sąd miał na uwadze wszelkie okoliczności podmiotowe i przedmiotowe, leżące w granicach cech przypisanego oskarżonemu przestępstwa, a także dotyczące osoby sprawcy i mające znaczenie dla wymiaru kary wynikające z dyrektyw wskazanych w art. 53 k.k., w szczególności wielokrotną karalności oskarżonego, w tym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz działanie w warunkach z art. 64 § 1 k.k.,

- wymierzona kara dolegliwością swoją nie przekraczała stopnia winy, który był znaczny, gdyż oskarżony będąc osobą o normalnym rozwoju miał świadomość, że takie zamach na cudze zdrowie stanowi przestępstwo,

- również stopień społecznej szkodliwości czynu był znaczny, gdyż godził on w zdrowie innej osoby, oskarżony działał przy tym z zamiarem bezpośrednim, publicznie i bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego,

- ze względu na znaczny stopień demoralizacji oskarżonego, który był wcześniej wielokrotnie karany, w tym kilkakrotnie za przestępstwa z użyciem przemocy, kara spełni swój wychowawczy cel w stosunku do oskarżonego jedynie, gdy będzie efektywnie wykonywana,

- nadto izolacja zapobiegnie ponownemu popełnieniu przez niego przestępstwa,

- kara w takim wymiarze spełni również cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, które otrzyma czytelny sygnał, że stosowanie przemocy jest niedopuszczalne i spotyka się ze stanowczą reakcją,

2

1

- na podstawie art. 57a § 2 k.k. orzeczono od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości 500 zł,

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

- na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze zasądzono z budżetu Skarbu Państwa na rzecz obrońcy z urzędu opłate z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu,

4

- na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. mając na uwadze to, że oskarżony odbywa karę pozbawienia wolności zwolniono go w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

1.1Podpis