WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 lutego 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia SO Magdalena Lisowska

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2021 roku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania E. S.

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

z dnia 25 marca 2020 roku znak (...)

o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy

oddala odwołanie

SSO Magdalena Lisowska