Sygn. akt IV P 138/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2021r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie IV Wydział Pracy

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Justyna Marciniak

Ławnicy: S. C., B. G.

Protokolant: sekretarka O. W.

po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2021r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa L. Z.

przeciwko Szkole Podstawowej im. T. L. w R.

o odszkodowanie za nieuzasadnione i sprzeczne z prawem wypowiedzeniem warunków pracy

I.  powództwo oddala;

II.  nie obciąża powoda L. Z. kosztami zastępstwa

procesowego na rzecz pozwanej Szkoły Podstawowej im. T. L. w R..

sędzia Justyna Marciniak

S. B. T. G.