Sygn. akt VIII U 2960/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 czerwca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Barbara Kempa

Protokolant - sekr. sądowy P. C.

po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2021 roku

na rozprawie

sprawy J. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C.

na skutek odwołania J. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C.

z dnia 16 października 2020 roku znak (...)

o wysokość emerytury

oraz decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C.

z dnia 16 października 2020 roku znak (...)

o wysokość emerytury

oddala odwołania ;