WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 02 marca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Wągrowcu II Wydział Karny

w składzie następującym :

Przewodniczący: sędzia Anna Filipiak

Protokolant : st.sekr. sąd. Paulina Ciesielska

przy udziale ----

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23.02.2021 r. sprawy:

1)B. S.

s. P. i M.

ur. (...) w W.

PESEL (...)

oskarżonego o to, że:

I.w dniu 12 sierpnia 2020 r. w m. D. gm. D., kierował pod adresem E. Ć., groźbę uszkodzenia ciała, czym wzbudził u niego uzasadnioną obawę, że groźba ta może zostać spełniona,

tj. o przestępstwo z art. 190 § 1 k.k.

2)P. S.

s. J. i H.

ur. (...) w m. B.

PESEL (...)

oskarżonego o to, że:

II.w dniu 12 sierpnia 2020 r. w m. D. gm. D., kierował samochodem marki A. (...) o nr rej. (...), nie stosując się jednocześnie do orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 05 listopada 2019 r. sygn. akt II K 715/19, środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres jednego roku,

tj. o przestępstwo z art. 244 k.k.

1.  oskarżonego B. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyżej opisanego w pkt I, stanowiącego przestępstwo z art. 190 §1 k.k. i za to na podstawie art. 190 §1 k.k. i art. 33 § 1 k.k. wymierza mu karę 140 (stu czterdziestu) stawek dziennych grzywny, ustalając na podstawie art. 33 § 3 k.k. wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 15 (piętnastu) złotych;

2.  na podstawie art. 41 a § 1 zd. 1, § 4 k.k. i art. 43 §1 k.k. orzeka wobec oskarżonego B. S. za przypisane mu przestępstwo na okres 2 (dwóch) lat: zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego E. Ć. na odległość mniejszą aniżeli 5 metrów oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym E. Ć. w jakkolwiek sposób;

3.  oskarżonego P. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyżej opisanego w pkt II, stanowiącego przestępstwo z art. 244 k.k. , z tym, że uzupełnia opis czynu poprzez przyjęcie, że kierował pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym na drodze publicznej w D. nie stosując się ponadto do zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 27.11.2018 r. sygn. II K 526/18 - i za to na podstawie art. 244 k.k. wymierza mu karę roku pozbawienia wolności;

4.  na podstawie art. 42 § 1a pkt 2 k.k. i art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego P. S. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (pięciu) lat;

5.  na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 633 k.p.k. oraz art. 1 i art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w wysokości po 50 zł i wymierza im opłaty w wysokości: osk. B. S. - 210 zł, a osk. P. S. - 180 zł .

Sędzia Anna Filipiak