Sygn. akt I C 250/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lipca 2020 roku

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Izabela Jamroz

po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2020 w Lublinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. M.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę kwoty 12.208,12 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 maja 2017 roku do dnia zapłaty

I.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej
z siedzibą w W. na rzecz powoda J. M. kwotę 8.208,12 (osiem tysięcy dwieście osiem 12/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 maja 2017 roku do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałej części;

III.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej
z siedzibą w W. na rzecz powoda J. M. kwotę 1.641,32 (tysiąc sześćset czterdzieści jeden 32/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  nakazuje przeksięgować na rzecz Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie kwotę 100 (sto) złotych tytułem nierozchodowanej zaliczki zaksięgowanej pod pozycją 50001914316, uiszczoną przez pozwanego (...) Spółkę Akcyjną z siedzibą w W.;

V.  nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Lublin-Zachód
w L. od powoda J. M. kwotę 533,90 (pięćset trzydzieści trzy 90/100) złote, a od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej
z siedzibą w W. kwotę 1.095,34 (tysiąc dziewięćdziesiąt pięć 34/100) złotych tytułem wydatków poniesionych tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa.