Sygn. akt VIII U 215/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 czerwca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodnicząca sędzia SO Magdalena Lisowska

Protokolant stażysta Marta Baranowska

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2021 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z odwołania M. S. voto P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 23 listopada 2020 roku znak (...)

o zwrot nienależnie pobranych świadczeń

oraz od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 23 listopada 2020 roku znak (...)

zmienionej decyzją z dnia 1 lutego 2021 roku

o wysokość świadczenia uzupełniającego

1.  oddala odwołania,

2.  przyznaje i nakazuje wypłacić z funduszu Skarbu Państwa kasy Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz radcy prawnego M. R. kwotę 221,40 (dwieście dwadzieścia jeden 40/100) złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu M. S. voto P.,

3.  wniosek o umorzenie nadpłaty ewentualnie o rozłożenie spłaty na raty przekazuje do rozpoznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł..

SSO Magdalena Lisowska