Sygn. akt VIII U 2440/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: S. S.O. Agnieszka Gocek

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 maja 2021 roku w Ł.

sprawy z odwołania : J. M.

przeciwko: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 9 października 2018 roku i z dnia 15 listopada 2018 roku nr (...): (...) 510/19

o wysokość emerytury

1.  zmienia zaskarżone decyzje i przelicza, od 19 lutego 2018 roku wysokość emerytury J. M., przyjmując do jej ustalenia wysokość kapitału początkowego w kwocie 127.864,11 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote jedenaście groszy), po waloryzacji w kwocie 477.568,43 zł (czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści trzy grosze);

2.  oddala odwołanie w pozostałej części.

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku doręczyć pełnomocnikowi ZUS, dla wnioskodawcy pozostawić w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, z pouczeniem, że wyrok został wydany w oparciu o art. 148 1 Kpc, wyrok nie jest prawomocny, zaś strona, która nie zgadza się z wyrokiem może go zaskarżyć. W tym celu należy złożyć w terminie tygodniowym wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Następnie należy złożyć, w terminie dwóch tygodni, liczonym od daty doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem, apelację do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Łodzi.