Sygn. akt I C 106/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2021 r.

Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie:

przewodniczący: sędzia Rafał Skowron

po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2021 r. w Brzozowie,

na posiedzeniu niejawnym,

sprawy z powództwa B. W.,

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.,

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki B. W. kwotę 4200,00 zł (cztery tysiące dwieście złotych 00/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1825,29 zł (tysiąc osiemset dwadzieścia pięć złotych 29/100) tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sędzia Rafał Skowron