Sygn. akt XIV C 312/18

POSTANOWIENIE

Dnia 9 czerwca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Poznaniu XIV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pile

w składzie następującym:

Przewodniczący:

sędzia Jan Sterczała

po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2021 roku w Pile

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. S.

przeciwko Skarb Państwa- Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Z.

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie.

Jan Sterczała

XIV C 312/18

UZASADNIENIE POSTANOWIENIA Z DNIA 25 CZERWCA 2021 R.

O kosztach procesu rozstrzygnięto na podstawie art. 182 § 4 kpc.

Postępowanie zostało w niniejszej sprawie zawieszone w dniu 2 marca 2021 r. na podstawie art. 177 § 1 pkt 5 kpc. Od chwili zawieszenia minęły trzy miesiące i żadna ze stron nie wniosła o podjęcie zawieszonego postępowania. W konsekwencji postępowanie umorzono postanowieniem z dnia 9 czerwca 2021 r. (art. 182 § 1 kpc). Z tej też przyczyny Sąd, stosując art. 182 § 4 kpc, umorzył nawzajem koszty stron.

Jan Sterczała