Sygn. akt I AGa 175/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 czerwca 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Bogdan Wysocki

Sędziowie: Jerzy Geisler

Karol Ratajczak

Protokolant: sekr. sąd. Patrycja Amiławska

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2021 r. w Poznaniu

na rozprawie

sprawy z powództwa P. M.

przeciwko (...) Sp. z o.o. w P.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 3 marca 2020 r. sygn. akt IX GC 115/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 4.050 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Jerzy Geisler Bogdan Wysocki Karol Ratajczak