Sygn. akt IV K 107/21

​  W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

​  Dnia 13 lipca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział IV Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Tomasz Krawczyk

Protokolant: sekr. sąd. Kinga Śmigielska

w obecności prokuratora Agnieszki Baj

po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2021 roku

na rozprawie

sprawy:

1)  Z. K. (1) z domu B.

urodzonej (...) w Z., córki W. i J. z domu (...),

2)  R. Ł. (1) z domu W.

urodzonej (...) w Ł., córki F. i T. z domu Z.,

oskarżonych o to, że :

w okresie czasu od stycznia 2009 roku do dnia 24 kwietnia 2014 roku w P., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako funkcjonariusz publiczny, w tym dyrektor Przedszkola Miejskiego nr (...) w P. oraz zastępca dyrektora przedszkola, działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, co do której materiały wyłączono do odrębnego postępowania, przekroczyły swoje uprawnienia w ten sposób, że:

dokonały przywłaszczenia powierzonego im mienia ruchomego w postaci środków publicznych przeznaczonych na funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego nr (...) w P. w łącznej kwocie nie mniejszej niż 2.015.747,88 zł realizując nienależne przelewy bankowe z konta wyżej wymienionego Przedszkola na prywatne rachunki bankowe należące do nich, w tym Z. K. (2) samodzielnie przywłaszczyła mienie w łącznej kwocie nie mniejszej niż 307.033,71 zł, a R. Ł. (2) w łącznej kwocie nie mniejszej niż 83.000 zł, co stanowi mienie wielkiej wartości,

wystawiały dokumenty w postaci comiesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych Rb-28s z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego składanych w Urzędzie Miejskim w P., w których poświadczyły nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawnej – w przedmiocie faktycznego przeznaczenia środków publicznych przekazywanych przez Urząd Miejski w P.,

wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych uporczywie naruszały prawa pracowników Przedszkola Miejskiego nr (...) w P.: E. A. (1), G. B., E. B. (1), J. B., A. C., B. C. (1), H. D., E. F., D. F., L. G., E. G., T. J., M. J. (1), W. J., D. J., E. K., R. K., K. K. (1), I. K., M. K., S. K., A. K. (1), G. L., E. M. (1), E. M. (2), K. N. (1), B. N., K. N. (2), R. O., D. P., J. P., A. P., K. P. (1), M. R., K. R., E. R., E. R., K. S. (1), B. S., W. T., A. W. (1), M. W. (1), B. C. (2), K. G. (1), G. K., Z. M., E. P., D. R., E. A. (2), M. J. (2), M. J. (3), K. P. (2), J. W., M. W. (2), A. M., Ł. G., M. S., A. W. (2), A. B., K. K. (2), A. K. (2), K. G. (2), H. S., K. S. (2), M. G., E. B. (2), A. D., M. N., K. N. (3), B. B., B. J., K. J. wynikające ze stosunku pracy oraz ubezpieczenia społecznego, poprzez nieopłacanie lub opłacanie w nieprawidłowej wysokości do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne wyżej wymienionych pracowników Przedszkola Miejskiego nr (...) w P. w łącznej kwocie 1.429.435,08 zł,

czym działały na szkodę interesu publicznego Urzędu Miejskiego w P. oraz na szkodę interesu prywatnego pracowników Przedszkola Miejskiego nr (...) w P.

to jest o czyn z art. 284 §2 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zb. z art. 231 §2 k.k. w zw. z art. 12 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.,

zaś względem Z. K. (2):

o czyn z art. 284 §2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 231 § 2 k.k. w zb. z art. 271 §1 i §3 k.k. w zb. z art. 218 § 1a k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 12 §1 k.k.

I.  uznaje oskarżone Z. K. (2) i R. Ł. (2) za winne popełnienia zarzucanych im czynów z tymi modyfikacjami, że: oskarżone działały wspólnie i w porozumieniu z A. S., prawomocnie skazaną w odrębnym postępowaniu, w zakresie interesu publicznego - na szkodę Gminy Miejskiej P. (używającej nazwy statutowej: Miasto P.), a reprezentowanej przez Prezydenta Miasta P., a w zakresie interesu prywatnego - na szkodę wymienionych w zarzucie pracowników Przedszkola Miejskiego nr (...) w P., przy czym ich czyny wyczerpały dyspozycję:

- co do R. Ł. (2): art. 284 §2 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. i art. 231 §2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. (...) §1 k.k. (to jest w brzmieniu kodeksu karnego obowiązującym w okresie do dnia 30 czerwca 2015 roku),

- co do Z. K. (2): art. 284 §2 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. i art. 231 §2 k.k. i art. 271 §1 i §3 k.k. i art. 218 §1a k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. (...) §1 k.k. (to jest w brzmieniu kodeksu karnego obowiązującym w okresie do dnia 30 czerwca 2015 roku),

i za to na podstawie art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 284 §2 k.k. w zw. z art. 11 §3 k.k. w zw. z art. (...) §1 k.k. i art. 33 §2 k.k. wymierza oskarżonym następujące kary:

- co do Z. K. (2): karę 1 (jednego) roku i 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 480 (czterystu osiemdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (stu) złotych każda,

- co do R. Ł. (2): karę 1 (jednego) roku i 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 480 (czterystu osiemdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (stu) złotych każda;

II.  na podstawie art. 69 §1 k.k. i art. 70 §1 pkt 1 k.k. w zw. z art. (...) §1 k.k. (to jest w brzmieniu kodeksu karnego obowiązującym w okresie do dnia 30 czerwca 2015 roku) wykonanie orzeczonych wobec oskarżonych Z. K. (2) i R. Ł. (2) kar pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;

III.  na podstawie art. 72 §1 pkt 1 k.k. zobowiązuje oskarżone Z. K. (2) i R. Ł. (2) do informowania sądu co 3 (trzy) miesiące w okresie próby o jego przebiegu;

IV.  na podstawie art. 72 §2 k.k. zobowiązuje oskarżone do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w części poprzez uiszczenie na rzecz Gminy Miejskiej P. (używającej nazwy statutowej: Miasto P.) następujących kwot:

a)  od oskarżonej Z. K. (2) - kwoty 307.033,71 zł (trzystu siedmiu tysięcy trzydziestu trzech złotych siedemdziesięciu jeden groszy) - w terminie 3 (trzech) lat od daty uprawomocnienia się wyroku,

b)  od oskarżonej R. Ł. (2) - kwoty 73.000 zł (siedemdziesięciu trzech tysięcy złotych) - w terminie 3 (trzech) lat od daty uprawomocnienia się wyroku;

V.  na podstawie art. 41 §1 k.k. orzeka wobec oskarżonych zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych:

- co do oskarżonej Z. K. (2) – na okres 5 (pięciu) lat,

- co do oskarżonej R. Ł. (2) – na okres 3 (trzech) lat;

VI.  na podstawie art. 63 §1 k.k. na poczet orzeczonych grzywien zalicza oskarżonym Z. K. (2) i R. Ł. (2) okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w postaci zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 23 grudnia 2014 roku;

VII.  zasądza na rzecz Skarbu Państwa tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu od oskarżonych:

- Z. K. (2): kwotę 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- R. Ł. (2): kwotę 5.000 (pięciu tysięcy) złotych,

a w pozostałym zakresie zwalnia obie oskarżone od ich ponoszenia.