Sygn. akt I C 329/20 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 stycznia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Asesor Sądowy Kamil Nowecki

Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Krawczyszyn

po rozpoznaniu na rozprawie

sprawy z powództwa C. C. i S. Z.

przeciwko Z. G.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego Z. G. na rzecz powodów C. C. i S. Z. kwotę po 246,00 zł (dwieście czterdzieści sześć złotych 00/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 lipca 2020 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego Z. G. na rzecz powodów C. C. i S. Z. łącznie kwotę 30,00 zł (trzydzieści złotych) tytułem zwrotu poniesionych kosztów procesu.