Sygn. akt I C 953/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lipca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki

po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2021 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

przeciwko E. P.

o zapłatę 2034,20 zł

I zasądza od pozwanej E. P. na rzecz powoda
(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwotę 2034,20 zł ( dwa tysiące trzydzieści cztery złote dwadzieścia groszy ) z tym, że:

- kwotę 2300,00 zł ( dwa tysiące trzysta złotych ) z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie od dnia 14 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 691,93 zł ( sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze ) z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie od dnia 14 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 32,27 zł ( trzydzieści dwa złote dwadzieścia siedem groszy ) z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie od dnia 31 lipca 2020 r. do dnia zapłaty;

II zasądza od pozwanej E. P. na rzecz powoda
(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwotę 1117,00 zł ( jeden tysiąc sto siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 917,00 zł ( dziewięćset siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia Lidia Grzelak