7.Sygn. akt II K 462/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 lipca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sylwia Wierzbowska-Zimoń

Protokolant: st.sekr.sąd. Katarzyna Dębowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 14 lutego 2020 r., 17 lipca 2020 r.

sprawy:

M. G. (1)

s. A., J. z domu B.

ur. (...) w m. O.

oskarżonego o to, że:

w dniu 18 czerwca 2019 roku ze skutkiem w B., woj. (...), w celu osiągniecia korzyści majątkowej, wykorzystując do tego celu sieć teleinformatyczną, wprowadzając w błąd co do przedmiotu zawartej umowy, doprowadził D. C. (1) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci kwoty pieniędzy w wysokości 300 zł, za pomocą ogłoszenia o nr (...) z ofertą sprzedaży M. złoto *Prawie Wszystkie Ś.* zamieszczonego w serwisie ogłoszeniowym Allegro.pl, która to kwota wpłacona przez D. C. (1) w dniu 18.06.2019 r. metodą BLIK stanowiła zapłatę za wirtualne złoto w świecie K. w grzez przeglądarkowej o nazwie (...), zamiast którego kupujący otrzymał poradnik nazwany „Jak zarobić 3g K.”, działając w ten sposób na szkodę D. C. (1)

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

1.  M. G. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, ustalając, iż stanowi on wypadek mniejszej wagi i wyczerpuje dyspozycję art. 286 § 1 w zw. z § 3 kk i za to na podstawie art. 286 § 3 kk wymierza mu karę grzywny wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) złotych każda;

2.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 (sto) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 100 (sto) złotych tytułem pozostałych kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 462/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

M. G. (1)

W dniu 18 czerwca 2019 r. ze skutkiem w B., woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując do tego celu sieć teleinformatyczną, wprowadzając w błąd co do przedmiotu zawartej umowy, doprowadził D. C. (1) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci kwoty pieniędzy w wysokości 300 zł., za pomocą ogłoszenia o nr (...) z ofertą sprzedaży M. złoto (...) zamieszczonego w serwisie ogłoszeniowym Allegro.pl, która to kwota wpłacona przez D. C. (1) w dniu 18.06.2019 r. metodą BLIK stanowiła zapłatę za wirtualne złoto w świecie K. w grze przeglądarkowej o nazwie (...), zamiast którego kupujący otrzymał poradnik nazwany „Jak zarobić 3 g K.”, działając w ten sposób na szkodę D. C. (1), przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi tj. o czyn z art. 286 § 1 i 3 kk.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  W dniu 18 czerwca 2019 r. D. C. (1) dokonał za pośrednictwem portalu Allegro.pl zakupu od użytkownika o nazwie „(...)”. Pokrzywdzony zapłacił kwotę Przedmiotem aukcji oskarżonego, według zamieszczonego opisu było przedstawienie: „przelicznika złota na świecie publicznym oraz kilku światach prywatnych. Proszę o zapoznania się z nimi w celu dokładnego wyboru przy zakupie. Jeśli kupujący wybrał świat np: B. to wybiera 6 sztuk i w wiadomości e-mail po dokonaniu przelewu pisze mi świat. 1 sztuka odpowiada 10 zł. na danym świecie (…) K. 20 zł – 200 m (2 sztuki)” Następnie M. G. wskazał, że z grą margonem ma doczynienia już od 2008 r., przez ten czas zdobył wiele doświadczenia pod wieloma względami. Prowadził swój własny kantor, który bardzo dobrze prosperował i przynosił naprawdę ogromne zyski rzędu kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu G na różnych światach. Niestety przyszła na niego pora i chciałby zakończyć swoją rozgrywkę. Następnie oskarżony napisał, że bardzo serdecznie zaprasza do kupna swojego poradnika, w którym rzetelnie opisuje jak zarobić takie pieniądze na każdym z tych światów, podaje tajniki, które mało kto zna, a jedynie bardzo doświadczeni gracze.

Tytuł aukcji brzmiał „M. Złoto (...), dostępne 30 sztuk.

2.  Kiedy pokrzywdzony zapytał oskarżonego, ile ma tego złota na katahha, bo nie wie ile kupować. M. G. odpisał mu, że w opisie przedstawia jak to wygląda, dla świata K. na 200 m należy kupić 2 sztuki, adekwatnie 1g 10 sztuk i tak dalej. D. C. w kolejnej wiadomości stwierdził, że nie bardzo rozumie, że chciałby całe dostępne złoto na K., ile go masz i ile musze zapłacić?

3.  Do sprzedającego kupujący wysłał wiadomość „(...), a w tytule kupione oferty widniał zapis „sprzedający (...), M. (...) Ś. ( (...)), 30 sztuk, za 300 zł., za sztukę 10 zł.”

4.  Pokrzywdzony otrzymał od oskarżonego poradnik, a nie złoto, które zamierzał kupić i podjął dyskusję, w której podnosił, że został wprowadzony w błąd, oskarżony podkreślał, że w opisie znajdowała się informacja, że jest to poradnik, omówił zwrotu całości kwoty, proponując jedynie jej połowę. D. C. (1) otrzymał zwrot kwoty 300 zł. od Allegro.

5.  Oskarżony M. G. (1) nie był karany.

1.a) zawiadomienie i zeznania pokrzywdzonego,

b)dokumentacja

2.email

3. informacja z Allegro

4. emaile

5.dane o karalności

1a) k.3 w zw. z k.81

b) k.4-5 i k.7-8

2.k.6, k.83-87

3.k.8-9

4.k.11-20

5.k.88

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

M. G. (1)

W dniu 18 czerwca 2019 r. ze skutkiem w B., woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując do tego celu sieć teleinformatyczną, wprowadzając w błąd co do przedmiotu zawartej umowy, doprowadził D. C. (1) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci kwoty pieniędzy w wysokości 300 zł., za pomocą ogłoszenia o nr (...) z ofertą sprzedaży M. złoto (...) zamieszczonego w serwisie ogłoszeniowym Allegro.pl, która to kwota wpłacona przez D. C. (1) w dniu 18.06.2019 r. metodą BLIK stanowiła zapłatę za wirtualne złoto w świecie K. w grze przeglądarkowej o nazwie (...) zamiast, którego kupujący otrzymał poradnik nazwany „(...) K.”, działając w ten sposób na szkodę D. C. (1), przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi tj. o czyn z art. 286 § 1 w zw. z § 3 kk.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Że przedmiotem aukcji był poradnik, a nie złoto

Oferta na Allegro, zawiadomienie i zeznania D. C.

k.4-10, k.3 w zw. z k.81

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Od 1 do 5

dokumenty, emaile, zeznania i zawiadomienie D. C.

Zebrana w sprawie dowody z dokumentów nie budzą żadnych wątpliwości, co do swojej wiarygodności, są ze sobą spójne i korespondują z zeznaniami D. C., a z danych o karalności wynika, że M. G. jest nie karany. Treść oferty oskarżonego, poczynając już od samego tytułu budzi wątpliwości, szczególnie wobec informacji, które znajdowały się na jej końcu, bowiem tak sformułowany tytuł, a dalej opis wskazywał, że rzeczywistym przedmiotem sprzedaży jest złoto. Także zdjęcie, które widniało obok przedmiotu mogło sugerować, że chodzi o zakup tej rzeczy. Zawarcie oferty sprzedaży rzekomego poradnika, w sytuacji, kiedy opis, szczególnie w zakresie ceny i warunków zakupu w ogóle nie odnosi się do tego był celowym działaniem sprzedającego. Oczywistym było, że jest on tak przygotowany, żeby kupujący miał wrażenie, że kupuje złoto: są wskazane ceny jednostkowe dotyczące ceny złota na poszczególnych światach, odpowiedź sprzedającego w ramach zapytania ofertowego także wskazywała, że może pokrzywdzony może mieć przekonanie, że kupuje złoto. Podał on wartość 1 grama tj. 10 sztuk, co w niczym nie sugerowało, że chodzi o poradnik. Dokumenty, szczególnie ogłoszenia jednoznacznie wprowadzające w błąd, wskazując na zamiar oszukania kupującego. Informacja o rzekomo sprzedawanym poradniku ma się nijak do całości ogłoszenia i treści wypływających z opisu, co miało za zadanie wyzyskać błąd w rozumieniu treści transakcji polegający na tym, że pokrzywdzony myślał, że kupuje złoto, a kupił poradnik, zresztą wątpliwie przydatny.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1-4

wyjaśnienia oskarżonego, dokumenty \ k.77a i 77b

Oskarżony prezentuje wersje przeczącą treścią zawartym w ofercie. Jego wyjaśnienia podkreślają zamiar oszukańczy, jaki towarzyszył mu od samego początku, który miał polegać na wprowadzeniu nabywcy w błąd co do przedmiotu transakcji. M. G. nie przekonał, że oferta była jednoznaczna, nie wyjaśnił dlaczego tytuł transakcji był nie zgodny z opisem, na który się powołuje, chociaż przeważająca jego cześć w ocenie Sądu absolutnie wskazywała, że chodzi o złoto. Zupełnie nie zrozumiałe jest twierdzenie wynikające z rozumienia opisu oferty w zakresie cen jednostkowych, nie mówiąc już o odpowiedzi, gdzie odwołuje się do 1 grama i 10 sztuk. Jedna informacja zawarta w opisie i dodatkowo sprzeczna z tytułem, zdjęciem i pozostałymi informacjami w niej zawartymi nie może bowiem przesądzać o jej treści. Tym samym wyjaśnienia M. G. nie sposób uznać za wiarygodne, choć są konsekwencją zamiaru jaki towarzyszył mu przy dawaniu ogłoszenia. Tak wtedy, jak i teraz podtrzymuje, że chciał sprzedać poradnik, a było to ewidentne wprowadzania w błąd. Złożone przez niego dokumenty w postaci wydruku transakcji rzeczywiści dotyczącej złota do gry, tylko podkreślają jego zamiar wprowadzenia nabywcy w błąd, choćby patrząc na zdjęcia, która są niemal identyczne.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

M. G. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony w zarzucanym okresie, ze z góry powziętym zamiarem bezpośrednim wprowadzenia kupującego w błąd, co do rzeczywistego przedmiotu aukcji, na podstawie całego opisu przedmiotu, jego tytułu, zdjęcia, które jednoznacznie wskazują, że chodzi o zakup złota, faktycznie przesłał poradnik, którego pokrzywdzony nie chciał kupić, który był dla niego nie przydatny i za którego zwrot nie chciał mu zwrócić środków. Również portal Allegro uwzględnił reklamację nabywcy, co skutkowało zwrotem wpłaconych środków.

Mając na uwadze niską wartość szkody Sąd przyjął wypadek mniejszej wagi.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. G. (1)

1.

1.

Sąd na korzyść oskarżonego poczytał jego niekaralność, z tym, że jest on osobą bardzo młodą, więc mając to uwadze zasadnym było zastosowanie kar wolnościowych. Kara grzywny jest adekwatna do rodzaju przestępstwa, które godzi w dobro chronione prawem jakim jest mienie pokrzywdzonego, a M. G. ma możliwości zarobkowania, do których to dostosowana został wymiar stawki.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 626 kpk, a złożyły się na nie wydatki w kwocie 100 złotych – z tytułu kosztów doręczeń i kosztów uzyskania danych o karalności oraz opłata w wysokości 100 złotych orzeczona na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dn. 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. z 1983 r., Nr 49 z późn.zm.).

6.  1Podpis