Sygn. akt II K 639/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 sierpnia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Katarzyna Garbarczyk

Protokolant – sekr. Justyna Byller

w obecności Prokuratora --------

po rozpoznaniu w dniach: 28.10.2020 r., 27.01.2021 r., 19.04.2021 r., 16.08.2021 r.

sprawy

1.  K. B.

s. S. i T. zd. D.

ur. (...) w G.

2.  A. B. (1)

s. S. i T. zd. D.

ur. (...) w G.

3.  P. K.

s. K. i T. zd. D.

ur. (...) w m. L.

oskarżonych o to, że:

W dniu 29 kwietnia 2018 r. w m. L. gm. M. działając wspólnie i w porozumieniu dokonali zniszczenia mienia w postaci uszkodzenia karoserii, wybicia szyb, lamp i lusterek bocznych samochodu osobowego marki O. (...) nr rej. (...) poprzez kopanie w wymieniony pojazd nogami, skacząc po nim i uderzając w niego różnymi przedmiotami powodując w ten sposób straty w wysokości 7 tysięcy zł na szkodę H. M. przy czym A. B. (1) i P. K. zarzucanego im czynu dopuścili się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanymi za umyślne przestępstwo podobne

tj. o czyn z art. 288§ 1 kk, zaś w stosunku do A. B. (1) i P. K. o czyn z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

1.  Oskarżonego K. B. uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i za to na podstawie art. 288§1 kk skazuje go na karę 6 ( sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

2.  Oskarżonego A. B. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i za to na podstawie art. 288§1 kk w zw. z art. 64§1 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 288§1 kk wymierza oskarżonemu karę 10 ( dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności.

3.  Oskarżonego P. K. uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i za to na podstawie art. 288§1 kk w zw. z art. 64§1 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 288§1 kk wymierza oskarżonemu karę 10 ( dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności.

4.  Na podstawie art. 46§1 kk zobowiązuje oskarżonych do naprawienia szkody w całości w ten sposób, że nakazuje zapłacić solidarnie K. B., A. B. (1) i P. K. na rzecz pokrzywdzonej H. M. kwotę 7000 ( siedem tysięcy) złotych.

5.  Zwalnia oskarżonych od ponoszenia opłaty i pozostałych kosztów sądowych.

WZÓR FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI,

TYM WYROKU NAKAZOWEGO (UK 1)

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 639/18

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

P. K.

W dniu 29 kwietnia 2018 r. w m. L. gm. M. działając wspólnie i w porozumieniu z K. B. i A. B. (1) dokonali zniszczenia mienia w postaci uszkodzenia karoserii, wybicia szyb, lamp i lusterek bocznych samochodu osobowego marki O. (...) nr rej. (...) poprzez kopanie w wymieniony pojazd nogami, skacząc po nim i uderzając w niego różnymi przedmiotami powodując w ten sposób straty w wysokości 7 tysięcy zł na szkodę H. M. przy czym P. K. zarzucanego czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanymi za umyślne przestępstwo podobne

tj. o czyn z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

I.

1. W dniu 29 kwietnia 2018 r. w m. L. gm. M. działając wspólnie i w porozumieniu P. K. z K. B. i A. B. (1) dokonali zniszczenia mienia w postaci uszkodzenia karoserii, wybicia szyb, lamp i lusterek bocznych samochodu osobowego marki O. (...) nr rej. (...) poprzez kopanie w wymieniony pojazd nogami, skacząc po nim i uderzając w niego różnymi przedmiotami powodując w ten sposób straty w wysokości 7 tysięcy zł na szkodę H. M..

2.

P. K. zarzucanego czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanymi za umyślne przestępstwo podobne.

- częściowo wyjaśnienia A. B. (1)

- częściowo wyjaśnienia K. B.

- częściowo wyjaśnienia P. K.

- zeznania H. M.

- zeznania J. M. (1)

- zeznania D. K. (1)

- zeznania J. M. (2)

- zeznania A. M.

- zeznania J. M. (3)

- zeznania D. N.

- zeznania E. G.

- zeznania M. G.

- protokół oględzin samochodu wraz z dokumentacją fotograficzną

- wyrok

- karta karna

k. 253v: 98,120,142v

k. 253v: 89-91

k. 253v: 95,121, 142-143

k. 254, 31-32, 143-143v

k. 254v, 6-7, 76-77, 143v

k. 254v- 255, 34-45, 144-144v

k. 255, 68, 144v-145

k. 255-255v, 66, 114v

k. 255v, 70, 144

k. 330v: 60-61

k. 369v, 37-40

k. 370, 47-48

k. 9-11, 12-20

k. 109- 110

k. 321- 322

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

     

     

------------------------

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

--------------------

     

     

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

I.

1.

2.

- częściowo wyjaśnienia A. B. (1),

częściowo wyjaśnienia K. B., częściowo wyjaśnienia P. K.

- zeznania H. M.

- zeznania J. M. (1)

- zeznania D. K. (1)

- zeznania J. M. (2), zeznania A. M., zeznania J. M. (3)

- zeznania D. N.

- zeznania E. G.

- zeznania M. G.

- protokół oględzin samochodu wraz z dokumentacją fotograficzną

- wyrok

- karta karna

- w części, w jakiej potwierdzają, że doszło podczas grilla do zatargu - bijatyki pomiędzy oskarżonymi a mężczyznami, którzy przybyli na miejsce samochodami- nie budzą wątpliwości,

- zgodne co do tego, że to oskarżeni zostali zaatakowani przez przybyłych mężczyzn, w tym braci M., i choć z punktu widzenia przedmiotowej sprawy bez znaczenia pozostaje, kto zaczął zatarg- opis sytaucji dokonany przez oskarżonych pozostaje w logicznym ciągu z dalszymi zdarzeniami, którym jednak oskarżeni zaprzeczają - tj. przeniesieniem bijatyki na drogę, gdzie były samochody, odwetem oskarżonych na osobach, które miały dokonać na nich napaści, w konsekwencji na uszkodzeniu samochodu, którym przybyli ci mężczyźni

- niekwestionowane przez strony

- powterdziła, że jest właścielem uszkodzonego O., które w dniu zdarzenia użytkowała J. M. (1)

- zbieżne, spójne, od początku konsekwentne

- przedstawiła szczegółowy obraz sytacji, wskazując w jakich okolicznościch doszło do uszkodzenia samochodu O., którego była wówczas kierowcą i który użytkowała

- przedstawiona przez świadka wersja zdarzenia pozostaje w logicznym ciągu, mając na uwadze m. in. treść wyjaśnień oskarżonych w części w jakiej Sąd dał im wiarę,

- koresponduje z zeznaniami świadków M., D. K. (2), D. N. oraz E. G. i M. G. co do okolczności, w jakich doszło do uszkodzenia pojazdu oraz sparwców tego zniszczenia

- wskazana wartość szkody nie budzi zastrzeżeń

- korespondują z zeznaniami J. M. (1),

- korespondują z zeznaniami świadków M., D. N. oraz E. G. i M. G.

- bezsprzecznie potwierdzają, że to oskarżeni dokonali zniszczenia pojazdu pokrzywdzonej

- przyznali, że doszło do zatragu między nimi a oskarżonymi i choć z ich zeznań wynika, że to oni zostali zaatakowani przez oskarżonych i nieco odmiennie, niż zrelacjonowali to oskarżeni, przedstawili przebieg zadarzenia co do bójki- zauważyć należy, że w tym zakresie mieli interses, by przedstawić wersję wypadków w sposób dla siebie korzystny, aby uniknąć odpowiedzialności

- niemniej zważywszy, ża dalszy dokonany przez w/w opis zadrzeń- w tym fakt zniszczenia samochodu - koresponduje z zeznaniami J. M. (1), D. K. (2), D. N. oraz E. G. i M. G. - nie ma wątpliwości, że to oskarżeni dokonali przedmiotowych zniszczeń w pojeździe

- zbieżne z zeznaniami J. M. (1), D. K. (2) oraz E. G. i M. G., a także z zeznaniami świadków M. co do okoliczności związanych ze zniszczeniem samochodu i sprawców tego zniszczenia

- zbieżne z zeznaniami w/w świadków co do okoliczności, w jakich zaczął się zatrag między oskarżonymi a braćmi M., że bójka przeniosła się na drogę, gdzie były samochody, którymi przybyli mężczyzni, w tym bracia M., i doszło do bójki pomiędzy w/w a oskarżonymi

- zbieżne z zeznaniami w/w świadków co do okoliczności, w jakich zaczął się zatrag między oskarżonymi a braćmi M., ze bójka przeniosła się na drogę, gdzie były samochody, którymi przybyli mężczyzni, w tym bracia M., i doszło do bójki pomiędzy w/w a oskarżonymi

- niekwestionowany przez strony

- uzupełnia zeznania świadków co do faktu uszkodzenia samochodu

- brak podstaw, by kwestionować ten dowód

- niekwestionowany przez strony

- koresponduje z danymi zawartymi w karcie karnej oskarżonego

- brak podstaw do zakwestionowania zawartych w niej zapisów

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

I.

1.

- częściowo wyjaśnienia A. B. (1), częściowo wyjaśnienia K. B., częściowo wyjaśnienia P. K.

- zeznania A. B. (2), E. S., P. R.

- zeznania T. B.

- w zakresie w jakim kwestionują swoje sprastwo nie zasługują na wiarę, pozostają odosobnione w świetle dowodów, jakim Sąd nadał walor wiarygodności

- stanowią jedynie przyjętą linię obrony, służą uniknięciu odpowiedzialności

- zważywszy, że z wyjaśnień oskarżonych wynika, że podczas urządzania grilla doszło do zatragru - bijatyki pomiędzy nimi a atakującymi ich mężczyznami- m. in. braćmi M. - przybyłymi na miejsce samochodami, dalszy przebieg zdarzeń- tj. przeniesienie zatargu na drogę, gdzie były samochody i w konsekwencji uszkodzenie pojazdu pokrzywdzonej - pozostaje niejako w logicznym ciągu - oskarżeni wzięli w ten sposób odwet za przeprowadzony wcześnej na nich atak

- zważywszy, że do zatargu doszło pomiędzy dwoma grupami - jedną tworzyli oskarżeni, drugą przybyli na miejsce samochodami mężczyźni- logicznym jest, że to oskarżeni w czasie bijatyki z tą drugą grupą, która przyjechała samochodami - dokonali zniszczenia smochodu pokrzywdzonej

- nic nie wniosły do sprawy

- w/w nie byli świadkami zdarzenia będącego przedmiotem postępowania

- z uwagi na ilość spożytego alkoholu nie pamiętali przebiegu zdarzeń feralnego dnia

- skorzystała z prawa do odmowy składania zeznań

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

3.

P. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

- art. 288§1 kk - oskarżony działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami dokonał zniszczenia mienia w postaci uszkodzenia karoserii, wybicia szyb, lamp i lusterek bocznych samochodu osobowego marki O. (...) należącego do H. M. poprzez kopanie w wymieniony pojazd nogami, skacząc po nim i uderzając w niego różnymi przedmiotami powodując w ten sposób straty w wysokości 7 tysięcy zł na szkodę w/w pokrzywdzonej.

Oskarżony miał pełną świadomość, że swoim zachowaniem dokonuje zniszczenia cudzego mienia. Okoliczności czynu nie pozostawiają wątpliwości, że oskarżony działał celowo, wspólnie i w porozumieniu z pozostałymi dwoma oskarżonymi.

art. 64§1 kk - oskarżony popełniając w dniu 29.04.2018 r. czyn z art. 288§1 kk dopuścił się go jedncześnie w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne.

Zgodnie z art. 115§3 kk -przestępstwami podobnymi są m. in. przestępstwa należące do tego samego rodzaju.

P. K. był skazany mocą wyroku SR w Giżycku z dnia 14.02.2011 r., w sprawie IIK 793/10 - na karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, za m. in. przestępstwo z art. 279§1 kk w zw. z art. 64§1 kk za które wymierzono karę jednostkową w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Karę odbywał w okresie od 12.02.2013 r. do 09.04.2015 r.

Przestępstwa z art. 288§1 kk i z art. 279§1 kk są przestępstwami podobnymi - przestępstwa należące do tego samego rodzaju.

Oskarżony zarzuconego mu czynu dopuścił się więc w warunkach art. 64§1kk.

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

     

--------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

-----------------

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

     

------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

----------------

3.4. Umorzenie postępowania

     

--------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-----------------------

3.5. Uniewinnienie

     

----------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

----------------

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. K.

3.

4.

I.

- okoliczności obciążające - dotychczasowa karalność, w tym działanie w warunkach art. 64§1 kk

- Sąd nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących w sprawie

- nie można tolerować sytuacji, w których oskarżony w ramach swoistego odwetu dopuszcza się niszczenia cudzego mienia

- swoją postawą dał dowód tego, że jest osobą agresywną, nieobliczalną, skłonną do przemocy

- zgodnie z wnioskiem pokrzywdzonej, Sąd zasądziła na jej rzecz odszkodowanie solidarnie od P. K. i pozostałych dwóch oskarżonych także uznanych za winnych popełnienia przedmiotowego czynu, którego dopuścili się wspólnie i w porozumieniu z w/w oskarżonym

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

     

     

     

-----------------

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

----------------------

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5.

Z uwagi na sytuację majątkowa oskrżonego - bez majątku - osobistą - obecnie odbywa karę pozbawienia wolności w związku z czym ma ograniczone możliwości zarobkowania, przed pozbawieniem wolności nie pracował - zwolniono go od ponoszenia opłaty i pozostałych kosztów sądowych w myśl postanownień art. 624§1 kpk.

8. PODPIS