UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

IV Ka 523/21

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Opocznie z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie sygn. akt II K 21/19

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Zarzut obrazy prawa materialnego tj. art. 30 kk poprzez jego niezastosowanie i powiązany z nim zarzut błędu w ustaleniach faktycznych poprzez przyjęcie, że oskarżony miał świadomość, że ponton jest rzeczą znalezioną, a nie porzuconą.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Sąd prawidłowo ustalił, iż oskarżony znalazł rzecz zgubioną ( ponton) i ją sobie przywłaszczył. Była to rzecz na tyle wartościowa, że oskarżonemu opłacało się włożyć znaczny wysiłek fizyczny, aby dociągnąć ją do domu. Braki wyposażenia nie czyniły więc jej bezwartościową. Dodatkowo przemawia za tym fakt, że oskarżony niewielkim kosztem i wysiłkiem uzupełnił te braki uzyskując w pełni sprawny ponton. Przede wszystkim zaś, o tym, iż zdawał sobie sprawę, że nie jest to rzecz przez kogoś porzucona, świadczą jego własne wyjaśnienia, zarówno te z postępowania przygotowawczego, w których nie tylko się przyznał, ale nawet wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze ( k. 86), jak i te z rozprawy, składane już w obecności obrońcy, w których wypowiedział znamienne słowa " ja to nie wiedziałem, czyja to jest własność " ( k. 108). Zatem oskarżony miał świadomość, że nie jest to rzecz niczyja ( porzucona przez dotychczasowego właściciela), lecz rzecz, która jakiegoś właściciela ciągle ma, tylko nie wiadomo, kto nim jest. A zatem oskarżony zdawał sobie sprawę, że ktoś ten przedmiot zgubił, a tym samym przywłaszczając go sobie wyczerpał znamiona przypisanego mu przestępstwa.

Wobec tych prawidłowych ustaleń zarzut naruszenia art. 30 kk jawi się jako bezzasadny w stopniu oczywistym. Oskarżony miał świadomość, że znaleziony ponton ma jakiegoś właściciela, a więc nie działał w błędzie.

Wniosek

O uniewinnienie.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Było to powyżej omówione.

3.2.

Zarzut obrazy prawa procesowego tj. art. 193 § 1 kpk poprzez oddalenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego ds. wyceny ruchomości i powiązany z nim zarzut błędnego ustalenia wartości pontonu.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Apelant nie wykazał, aby opinia biegłego na temat wartości pontonu dopuszczona w sprawie była niepełna, bądź niejasna czy nierzetelna, więc nie zachodziły przesłanki z art. 201 kpk nakazujące dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego w tym przedmiocie. Biegły opiniujący w sprawie jest wpisany na listę biegłych jako biegły z zakresu budownictwa, wyceny nieruchomości i wyceny przedsiębiorstw, ale nie oznacza to, że nie ma fachowej wiedzy pozwalającej mu na wycenę ruchomości, wszak metodologia takiej wyceny jest nawet mniej skomplikowana i tym bardziej może on określić szacunkową wartość przedmiotu. Poza tym biegły ten jest również członkiem (...) Stowarzyszenia (...) ( k. 119) i jako taki ma doświadczenie i wiedzę również w wycenie ruchomości. Poza tym w skład wyceny przedsiębiorstw ( podstawowa specjalizacja tego biegłego) często wchodzą elementy takiego przedsiębiorstwa będące w istocie przedmiotami, których wycena nie różni się od wyceny rzeczy ruchomej.

Wobec tego chybione są zarzuty związane z ustaleniem wartości pontonu, bo Sąd słusznie opierając się na w/w opinii zasadnie przyjął, iż w dacie czynu wynosiła ona 600 zł.

Wniosek

O zmianę kwalifikacji na art. 119 § 1 kw i umorzenie postępowania na skutek przedawnienia karalności wykroczenia.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Sąd prawidłowo ustalił wartość pontonu, a zatem czyn oskarżonego stanowił przestępstwo, a nie wykroczenie i jego karalność nie uległa przedawnieniu.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Wyrok skazujący

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Wyrok jest słuszny, a apelacja bezzasadna.

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

Na podstawie art. 636 § 1 kpk i art. 8 ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądzono od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 20 zł tytułem zwrotu wydatków postępowania na które złożył się ryczałt za doręczenia i 80 zł opłaty za drugą instancję.

7.  PODPIS

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Przypisanie czynu z art. 284 § 3 kk

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana