Sygn. akt I C 668/20 upr

POSTANOWIENIE

Dnia 13 września 2021 roku

Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

Protokolant:

Sędzia Sylwia Piasecka

p.o. protokolanta sądowego Agnieszka Wysmyk

po rozpoznaniu w dniu 13 września 2021 roku w Człuchowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy

z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

przeciwko K. M.

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie.

Sygn. akt I C 668/20

UZASADNIENIE

Powód – (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego złożył pozew przeciwko K. M. o zapłatę kwoty 3.777,86 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 maja 2020 roku do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazał, że pomiędzy stroną powodową a poprzednikiem prawnym powoda firmą P4 sp. z o.o. z siedzibą w W. doszło do zawarcia umownego kontraktu polegającego na świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Strony w ramach konta klienta założonego dla pozwanego o nr (...) zawarł w dniu 25 lipca 2017 roku umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr (...) i (...).

W oparciu o zawarte umowy (...) wykonywała na rzecz pozwanego usługi w ramach swojej podstawowej działalności gospodarczej polegającej na telefonicznej transmisji głosowej, SMS, (...) oraz TV i innych związanych z powyższymi usługami . z tytułu świadczonych usług P4 sp. z o.o. wystawiała pozwanemu faktury VAT, które nie zostały uregulowane.

W związku z zawarciem przez P4 sp. z o.o. z pozwanym umów na czas określony, pozwanemu przyznane zostały preferencyjne warunki świadczenia usług i zakupu sprzętu. Po wypowiedzeniu przez operatora kontraktu z przyczyn leżących po stronie pozwanego w oparciu o postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług (...) przez P4 sp. z o.o. i (...). Pozwany nie uregulował zobowiązania.

Powód podkreślił również, że nabył wierzytelność od P4 sp. z o.o. z siedzibą w W. na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 31 maja 2019 roku oraz, że na kwotę dochodzona pozwem składają się należności z tytułu wystawionych pozwanemu dokumentów w łącznej kwocie 3.290,83 złotych. Powód zaznaczył nadto, że dochodzi również należności z tytułu skapitalizowanych odsetek naliczonych za okres od dnia następnego po dacie wymagalności poszczególnych faktur i not obciążeniowych do dnia poprzedzającego dzień wygenerowania pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w łącznej kwocie 487,03 złotych, a nadto od obydwu roszczeń żąda dalszych odsetek ustawowych za opóźnienie za okres od dnia wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym do dnia zapłaty.

Zarządzeniem z dnia 10 lutego 2021 roku, doręczonym skutecznie powodowi w dniu 19 lutego 2021 roku, co wynika z elektronicznego potwierdzenia odbioru, powód przez pełnomocnika został powiadomiony, że pozwani pomimo powtórnego zawiadomienia zgodnie z treścią art. 139 § 1 kpc, nie odebrali odpisu pozwu wraz z odpisem załącznikiem, pouczeniami kierowanymi pod adres wskazany w pozwie i został on zobowiązany do doręczenia pozwanym korespondencji za pośrednictwem komornika, jak również poinformowany, że w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zobowiązania ma obowiązek złożyć do akt potwierdzenie doręczenia za pośrednictwem komornika korespondencji kierowanej do pozwanych.

W związku z niewykonaniem powyższego zarządzenia postanowieniem z dnia 31 maja 2021 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie zawiesił postępowanie w sprawie na mocy art. 177 § 1 pkt 6 kpc Odpis postanowienia doręczono powodowi przez pełnomocnika w dniu 9 czerwca 2021 roku.

W piśmie procesowym z dnia 6 lipca 2021 roku powód wskazał, że komornik sądowy nie dokonał doręczenia odpisu pisma pozwanemu. Na tę okoliczność przedłożył niedoręczoną korespondencję oraz protokół z czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie z dnia 22 czerwca 2021 roku, z którego wynika, że pozwany K. M. nie mieszka pod wskazanym w pozwie adresem od około 5 lat oraz, że osobie z którą komornik przeprowadzał rozmowę nieznany jest aktualny adres zamieszkania pozwanego.

Postanowieniem z dnia 13 września 2021 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie umorzył postępowanie w sprawie.

W myśl art. 139 1 § 1 i 2 kpc jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2-3 1 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Wówczas powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w § 1, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6 kpc, który stanowi, że Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 208 1 , lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania, z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 kpc, Sąd na mocy art. 182 § 1 pkt 1 kpc, umarza postępowanie zawieszone.

W przedmiotowej sprawie powód reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego, w terminie 3 miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania nie złożył wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania. Przedłożył jedynie protokół z czynności Komornik Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie, z którego wynika, że pozwany K. M. nie zamieszkuje od 5 lat pod wskazanym przez powoda adresem, nie podejmując jednocześnie żadnych czynności umożliwiających nadanie sprawie biegu

Wobec powyższego zasadnym było orzec jak w sentencji postanowienia.

Sygn. akt I C 668/20 upr

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować,

2.  treść niniejszego zarządzenia scalić w jednym pliku z utworzonym plikiem postanowienie z dnia 11 października 2021 roku i umieścić na Portalu Informacyjnym:

a.  dla pełnomocnika powoda – w celu doręczenia,

b.  dla pozostałych uczestników – w celu informacyjnym

2.  odpis uzasadnienia doręczyć pełnomocnikowi powoda zgodnie z pkt 2a niniejszego zarządzenia – w trybie art. 15zzs 9 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...)19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.),

3.  przedłożyć z wpływem, najdalej za 14 dni od wykonania z potwierdzeniami odbioru.

C., dnia 11 października 2021 r.

SSR Sylwia Piasecka