Sygn. akt VII K 609/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lipca 2021 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Krzaczyńska-Sobczak

Protokolant: Natalia Bąbol

przy udziale Prokuratora: xxx

po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2020 roku, 15 stycznia 2021 roku, 22 lutego 2021 roku, 24 marca 2021 roku, 14 kwietnia 2021 roku, 14 lipca 2021 roku

sprawy

1.  K. S., syna M., M. z domu R., urodzonego w dniu (...) w P.

2.  M. O. , córki L., M. z domu S., urodzonej w dniu (...) w P.

oskarżonych o to, że:

I.  w okresie czasu od dnia 14 czerwca 2020 do dnia 15 czerwca 2020 roku w S. na terenie ośrodka (...), woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu po uprzednim odurzeniu, doprowadzili do stanu nieprzytomności M. S. i C. S., a następnie dokonali zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie nie mniej niż 115.000 złotych, które to pieniądze ww. pokrzywdzona przechowywała bezpośrednio przy ciele pod odzieżą wierzchnią oraz dowodu osobistego należącego do M. S., a także należących do C. S.: telefonu komórkowego marki N. (...) wartości 100 zł, dowodu osobistego i prawa jazdy usuwając ten dokument spod władztwa pokrzywdzonego nie mając prawa wyłącznie nim rozporządzać,

tj. o czyn z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zb. z art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

a nadto K. S.

oskarżonego o to, że:

II.  w nieustalonym czasie, w roku 2020, nie później niż w dniu 25 czerwca 2020 roku w P., woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uprawiał ziele konopi innych niż włókniste, wymienione w wykazie środków odurzających, grupa I-N oraz IV-N, stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018r. (Dz. U. Z 2018r. poz. 1591), w wyniku czego uzyskał znaczną ilość w.w. środka odurzającego o łącznej wadze 18,78 grama, który to środek posiadał w dniu 25 czerwca 2020 r. w P., jak również w tym samym miejscu i czasie wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał substancję psychotropową w postaci amfetaminy (3-CMC) o wadze 0,33 grama wymienioną w wykazie substancji psychotropowych, grupa I-P, stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018r. (Dz. U. Z 2018r.

Poz.1591)
tj. o czyn art. 63 ust. 1 i 2 w zb. z art. 62 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk

III.  w okresie od początku czerwca 2020 roku do 15 czerwca 2020 roku na terenie P. oraz S. woj. (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wielokrotnie prowadził po drogach publicznych pojazdy marki M. (...) o nr rej. (...), C. dostawczy bdb oraz B. (...) nr rej. (...) nie stosując się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w P. (...)

(...) z dnia 06 maja 2019 roku w sprawie sygn. akt (...) tj. o czyn z art. 244 kk w zw. z art. 12 § 1 kk

IV.  w okresie od marca 2020 roku do 25 czerwca 2020 roku w P., województwo (...), działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru co najmniej pięciokrotnie udzielił M. O. środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste wymienionego w wykazie środków odurzających, grupa I-N oraz IV-N, stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018r. (Dz. U. Z 2018r. poz. 1591) w nieustalonej ilości poprzez wspólne palenie,
tj. o czyn z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 § 1 kk

orzeka:

1.  oskarżonych K. S. i M. O. w ramach czynu opisanego w pkt. I aktu oskarżenia uznaje za winnych tego, że w okresie czasy pomiędzy 9 czerwca 2020 roku, a 15 czerwca 2020 roku, w S., na terenie ośrodka (...), woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu dokonali na szkodę małżonków M. i C. S. zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie nie mniej niż 115.000 złotych, które to pieniądze ww. pokrzywdzona przechowywała bezpośrednio przy ciele pod odzieżą wierzchnią oraz dowodu osobistego należącego do M. S., a także należących do C. S.: telefonu komórkowego marki N. (...) wartości 100 zł, dowodu osobistego i prawa jazdy usuwając ten dokument spod władztwa pokrzywdzonego nie mając prawa wyłącznie nim rozporządzać, czym wyczerpali dyspozycję art. 278 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zb. z art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza K. S. karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, M. O. karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

2.  oskarżonego K. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. II aktu oskarżenia, z tą zmianą, iż ustala, że łączna waga netto środka odurzającego wynosiła 19, 40 grama i za to na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 57 b kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności;

3.  oskarżonego K. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. III aktu oskarżenia, z ta zmianą, iż ustala, że oskarżony w miejsce samochodu marki C. prowadził pojazd mechaniczny samochód typu bus marki P. (...) wyczerpującego dyspozycję art. 244 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk i za to na podstawie art. 244 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

4.  oskarżonego K. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. IV aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 57 b kk wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

5.  na podstawie art. 85 § 1 kk, art. 86 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec K. S. łączy i wymierza mu karę łączną 2 (dwóch) lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności;

6.  na podstawie art. 42 § 1a pkt 2 kk zw. z art. 43 § 1 kk w związku ze skazaniem K. S. za czyn opisany w pkt. III aktu oskarżenia orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

7.  na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonych M. O. i K. S. do solidarnego naprawienia szkody pokrzywdzonym poprzez zapłatę na rzecz M. S. i C. S. kwoty 115.000 (sto piętnaście tysięcy) złotych;

8.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej łącznej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu K. S. okres tymczasowego aresztowania od dnia 25 czerwca 2020 roku godzina 09: 25 do dnia 14 kwietnia 2021 roku, godzina 12: 25, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

9.  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa i nakazuje zniszczenie dowodów rzeczowych szczegółowo opisanych pod pozycjami 1, 2 i 3 wykazu dowodów rzeczowych nr I/796/20/N na karcie 169 akt sprawy;

10.  zasądza od oskarżonych: K. S. na rzecz Skarbu Państwa kwotę (...), 94 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) tytułem zwrotu wydatków postepowania oraz kwotę 400 (czterysta) złotych tytułem opłaty od wymierzonej kary, M. O. kwotę (...), 15 (trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych piętnaście groszy) tytułem zwrotu wydatków postępowania oraz kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty od wymierzonej kary.