7.Sygn. akt II K 415/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sylwia Wierzbowska-Zimoń

Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Dębowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2020 r.

sprawy:

A. P. (1)

s. S., A. z domu R.

ur. (...) w m. O.

oskarżonego o to, że:

w dniu 15 listopada 2018 r. w m. N. woj. (...) prowadził pojazd mechaniczny tj. samochód osobowy marki V. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości (I próba-0,87 mg/l, II próba-0,96 mg/l, III próba-0,90 mg/l, IV próba-0,79 mg/l, V próba-0,84 mg/l, VI próba-0,77 mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu) przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla (...) za przestępstwo określone w art. 178a§1 i 4 kk. oraz czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 178a§1 i 4 kk

tj. o czyn z art. 178 a § 1 i 4 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

1.  A. P. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 178a§1 i 4 kk w zw. z art. 64§1 kk i za to na podstawie art. 178a§4 kk wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 42§3 kk orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio,

3.  na podstawie art. 43a§2 kk zasądza od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej kwotę 15 000 (piętnaście tysięcy) złotych tytułem świadczenia pieniężnego,

4.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz kancelarii adwokackiej adw. M. S. kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) złotych tytułem nieopłaconych kosztów obrony udzielonej oskarżonemu z urzędu oraz kwotę 96,60 (dziewięćdziesiąt sześć 60/100) złotych tytułem podatku od towarów i usług (...),

5.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 400 (czterysta) złotych tytułem opłaty, w pozostałym zakresie przejmując koszty postępowania na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 415/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

A. P. (1)

W dniu 15 listopada 2018 r. w m. N. woj. (...) A. P. prowadził pojazd mechaniczny tj. samochód osobowy marki V. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości (I próba-0,87 mg/l, II próba-0,96 mg/l, III próba-0,90 mg/l, IV próba-0,79 mg/l, V próba-0,84 mg/l, VI próba-0,77 mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu) przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla (...) za przestępstwo określone w art. 178a§1 i 4 kk oraz czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 178a§1 i 4 kk.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1 W dniu 15 listopada 2018r. około godziny 00:20 w miejscowości N. na stację paliw S. wjechał samochód osobowy marki V. (...) o nr rej. (...), którego kierujący zatankował paliwo za kwotę 100,14 zł, po czym oświadczył sprzedawczyni I. S. (1), że nie ma przy sobie pieniędzy. Od mężczyzny I. S. (1) wyczuwała woń alkoholu, nadto miał on chwiejny krok. Na miejsce wezwano patrol policji z KPP B.. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przez policjantów. Mężczyzną tym był oskarżony A. P. (1).

1.2 Oskarżonego poddano badaniom na zawartość alkoholu w organizmie. Na podstawie badania urządzeniem A. I. o godz. 01:32 stwierdzono 0,89 mg/l, a o godz. 02:02 - 0,96 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

1.3 Urządzenie A. I., nr fabr. (...) posiadało ważne do 17.06.2019r. świadectwo wzorcowania.

1.4 Na podstawie badania urządzeniem Alkometr A2.0 o godz. 02:04 stwierdzono 0,90 mg/l, o godz. 02:18 - 0,79 mg/l, o godz. 02:47 - 0,84 mg/l, o godz. 03:17 - 0,77 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

1.5 Urządzenie Alkometr A2.0, nr fabr. 549/97 posiadało ważne do 21.12.2018r. świadectwo wzorcowania.

1.6 W chwili zatrzymania wobec oskarżonego A. P. (1) obowiązywał dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

1.7 A. P. (1) był wielokrotnie karany, w tym sześciokrotnie za czyn z art. 178 a § 4 kk .

1.8 Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego (...)orzeczono wobec A. P. karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności z wyroków Sądu Rejonowego (...) za czyn z art. 178 a § 4 kk i Sądu Rejonowego(...) za czyn z art. 178a § 4 kk. Karę oskarżony odbywał od dnia 20.08.2016r.-21.08.2016r., 25.10.2017r. -26.06.2018r. i od 18.02.2019r.-14.09.2019r.

1.9 Oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu, potwierdził, że spożywał alkohol i był w ciągu alkoholowym.

1.10 A. P. (1) ma 42 lata. Jest żonaty i posiada dziecko na utrzymaniu. Posiada wykształcenie zawodowe. Przed osadzeniem świadczył usługi budowlane z wynagrodzeniem 3-4 tys zł miesięcznie.

1.11 oskarżony leczył się odwykowo i psychiatrycznie, nie leczony psychologicznie. A. P. (1) nie zdradza objawów choroby psychicznej i upośledzenia umysłowego. Jest uzależniony od alkoholu i wykazuje cechy nieprawidłowej osobowości. W chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem.

Notatka urzędowa

Zeznania I. S. (1)

Protokół badania

Świadectwo

Protokół badania

Świadectwo

Odpis wyroku

Zaświadczenie

Dane z K.

Odpisy wyroków

Dane z K.

Dane z noe-sad

Wyjaśnienia

Dane osobowe

Opinia

k.1

k. 177v i k. 7v-8

k. 3

k. 3

k. 4

k. 5

k. 35-36

k.97

k. 131-132

k. 40, 44, -45, 46, 47, 48,

k.131-132

k. 168

k. 32 do 33v, k. 75

k. 176v

k. 90-95

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  Ocena Dowodów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1  do 1.5

1.6 do 1.8

1.9-1.11

Notatka urzędowa, zeznania świadka I. S. (1), protokoły badania,

świadectwa wzorcowania

Odpisy wyroków,

zaświadczenie, Dane z K.

Dane z noe-sad

Wyjaśnienia oskarżonego, opinia, dane osobowe

Wszystkie te dowody zostały uzyskane w trybie procesowym, przez uprawnione podmioty, nie budziły wątpliwości i zastrzeżeń. Badania stanu trzeźwości przeprowadzili upoważnieni funkcjonariusze Policji, którzy przybyli na miejsce zdarzenia. Urządzenia użyte do badań posiadały ważne i aktualne świadectwa wzorcowania. Badania zostały utrwalone w prawidłowej formie procesowej. Zeznania świadka I. S. były zgodne i spójne. Zeznając świadek potwierdziła, że A. P. przyjechał sam na stację paliw i zatankował paliwo, a jego zachowanie wskazywało, iż znajduje się on pod wpływem alkoholu, co potwierdziły późniejsze badania przy użyciu specjalistycznych urządzeń.

Z Krajowego Rejestru Karnego, danych z N.-Sad, odpisów wyroków pozyskano informacje o wielokrotnej karalności oskarżonego za przestępstwa w tym tego samego rodzaju – art. 178 a § 4 kk – wyrok w sprawie (...) i za które oskarżony odbywał karę w warunkach powrotu do przestępstwa - z wyroku łącznego Sądu Rejonowego (...) gdzie m.in. odbywał karę od dnia 25.10.2017r. do dnia 26.06.2018r.

A. P. (1) potwierdził, iż w okresie objętym zarzutem był w ciągu alkoholowym, w dniu zdarzenia spożywał alkohol w postaci 1 l piwa i 400 ml wódki. Był świadomy tego, co grozi za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz o obowiązywaniu dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dane osobowe wskazał sam oskarżony.

Zasługiwała na wiarę opinia sądowo – psychiatryczna, gdyż biegli dokonali badań A. P. z punktu widzenia stanu zdrowia psychicznego stwierdzając zgodnie, iż oskarżony nie zdradza cech choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego, natomiast rozpoznano u niego zespół zależności alkoholowej, zaburzenia osobowości, a w czasie dokonywania zarzuconego mu czynu znajdował się w stanie upojenia alkoholowego. Wydana opinia, uwzględniająca doświadczenie zawodowe i przygotowanie teoretyczne biegłych, były fachowe, wyczerpujące i należycie uzasadnione.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.Art. 178a§4kk

A. P. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony swoim zachowaniem polegającym na tym, że w dniu 15 listopada 2018 r. w m. N. woj. (...) prowadził pojazd mechaniczny tj. samochód osobowy marki V. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości (I próba-0,87 mg/l, II próba-0,96 mg/l, III próba-0,90 mg/l, IV próba-0,79 mg/l, V próba-0,84 mg/l, VI próba-0,77 mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu)), a jednocześnie pojazdem kierował w okresie obowiązywania dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonych mocą wyroku Sądu Rejonowego dla (...) wyczerpał dyspozycję art. 178 a § 1 i 4 kk, a nadto art. 64 § 1 kk - będąc uprzednio skazanym za czyn podobny i odbywając karę m.in. od dnia 25.10.2017r. do dnia 26.06.2018r. z wyroku łącznego (...).

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, P., Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. P. (1)

1

2

3

1

Oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu umyślnie. Kierował samochodem będąc w stanie nietrzeźwości, pomimo pełnej wiedzy co do tego, iż w nieodległym czasie wypił alkohol, a także, iż obowiązuje go dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz, że za podobny czyn odbywał już karę pozbawienia wolności. Miał świadomość tego, co czyni. W chwili czynu był dorosły, zdrowy i w pełni poczytalny. W toku postępowania nie zostały ujawnione żadne okoliczności wyłączające winę lub bezprawność popełnionego czynu. Znajdował się on w takiej sytuacji motywacyjnej, że nic nie ograniczało i nie wyłączało możliwości zachowania się zgodnego z obowiązującym prawem. Nie było żadnych podstaw do kwestionowania jego poczytalności.

Stopień społecznej szkodliwości czynu sprawcy był znaczny. Oskarżony naruszył podstawową zasadę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – zasadę trzeźwości. Stopień nietrzeźwości, wynoszący w jednej z prób 0,96 mg/l odpowiadał stężeniu 2,00 promili alkoholu we krwi i stanowił realne i poważne zagrożenie na drodze, a zachowanie to godziło w bezpieczeństwo i poczucie pewności innych uczestników ruchu drogowego. Oskarżony w stanie nietrzeźwości kierując pojazdem mechanicznym pokonał odcinek z W. do m. N., a więc ponad 100 km. Znajdował się w ciągu alkoholowym co sam wyjaśnił. Jechał autostradą, a więc drogą specjalną o wzmożonym ruchu pojazdów, wielopasmową, a do prowadzenia pojazdu w tym dniu nie zmusiła go żadna nadzwyczajna okoliczność.

Wymierzona na podstawie art. 178 a § 4 kk kara 3 lat pozbawienia wolności została dostosowana do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu oskarżonego uwzględnia obostrzenia z art. 64 § 1 kk jak i dyrektywy wymiaru kary z art. 53 § 1 i 2 kk. Zdaniem Sądu, spełni swoje cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, oddziaływania prewencyjnego i wychowawczego na oskarżonego. Pozwoli zwłaszcza uzmysłowić nieopłacalność tego typu przestępnych zachowań i konsekwencji prawnych, jakie ze sobą niosą. Oskarżony był już uprzednio wielokrotnie karany za taki sam czyn i po raz kolejny popełnił tego samego rodzaju przestępstwo i to w okresie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności z wyroku łącznego (...). Nadto za taki sam czyn odbywał karę pozbawienia wolności. Wynika z tego jednoznacznie, iż dotychczas wymierzana oskarżonemu kara nie odniosła pożądanego rezultatu i nie była na tyle dotkliwa, by doprowadzić do zaprzestania podobnych zachowań w przyszłości, a oskarżony nie potrafił przeprowadzić krytycznych refleksji nad swoim zachowaniem. Wymierzenie oskarżonemu w tej sytuacji kary łagodniejszego rodzaju utwierdziłoby go w przekonaniu, iż jazda w stanie nietrzeźwym nie jest na tyle ciężkim przestępstwem, aby mogły go spotkać dotkliwe i odczuwalne skutki. Orzeczona kara jest najsurowszą spośród dotychczas wymierzonych oskarżonemu kar. W ocenie Sądu jest szansa że tylko ona spełni względem oskarżonego cele zapobiegawcze i wychowawcze. Obecnie brak jest bowiem podstaw do przyjęcia pozytywnej prognozy kryminologicznej wobec A. P.. wskazać bowiem należy uprzednią wielokrotną karalność za czyny przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Trzyletni pobyt w zakładzie karnym uzmysłowi oskarżonemu nieopłacalność przestępczych zachowań, a tym samym pozwoli uniknąć w przyszłości skutków prowadzenia pojazdów znajdując się w stanie nietrzeźwym.

Sąd orzekł również na podstawie art. 42 § 3 kk dożywotnio zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym nie znajdując żadnego wyjątkowego wypadku uzasadnionego szczególnymi okolicznościami, by odstąpić od tego rozstrzygnięcia. W ocenie sądu powyższy sposób ukształtowania sankcji karnej odpowiada stopniowi zawinienia i społecznej szkodliwości czynu, będzie stanowił dla oskarżonego dostateczną dolegliwość i w konsekwencji zrealizuje cele w zakresie prewencji indywidualnej i generalnej.

Na podstawie art. 43a§2 kk zasądzono od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej kwotę 10.000 złotych, tytułem świadczenia pieniężnego, co stanowi konsekwencję uznania oskarżonego za winnego czynu z art. 178a§ 1 i 4 kk. Przy czym minimalna wysokość tego świadczenia to 10.000 zł. Sąd orzekł to świadczenie w wysokości wyższej niż najniższej dopuszczanej przez przepisy wysokości tj. w wysokości 15.000 zł mając na uwadze, że oskarżony był wielokrotnie karany za czyn z art. 178 a § 4 kk a uiszczenie tego świadczenia ma stanowić dla oskarżonego dodatkową dolegliwość będącą konsekwencją popełnionego czynu.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  Koszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

5

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adw. Adw. M. R.-S. kwotę 516,60 zł tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu. Kwota wynagrodzenia jest zgodna z § 17 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016r., poz. 1714) i uwzględnia należny podatek od towarów i usług.

O kosztach sądowych w sprawie orzeczono w oparciu o art. 626§1 kpk w zw. z art. 627 kpki art. 624 § 1 kk i art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o opłatach w sprawach karnych uznając, iż uiszczenie przez oskarżonego kosztów sądowych ponad opłatę byłoby zbyt uciążliwe ze względu na jego sytuację majątkową i pozostawanie w izolacji penitencjarnej.

6.  1Podpis