Sygn. akt IX GC 1305/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31. października 2019 roku

S ąd Rejonowy dla (...) W. w W., IX Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Aleksandra Zielińska-Ośko,

Protokolant: Michał Nicewicz,

po rozpoznaniu w dniu 17. października 2019 roku w Warszawie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa K. J.

przeciwko (...) Budownictwo Spółce akcyjnej z siedzibą w W.,

o zapłatę,

na skutek zarzutów pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,

orzeka:

1.  utrzymuje w całości w mocy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, wydany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy w dniu 29. grudnia 2016 r., w sprawie o sygnaturze akt: IX GNc 7167/16;

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda dodatkowo kwotę 1.217,00 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sędzia Aleksandra Zielińska-Ośko