Sygn. akt IX GC 3206/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8. października 2019 roku

S ąd Rejonowy dla (...) W. w W., IX Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Zielińska-Ośko,

Protokolant: Michał Nicewicz,

po rozpoznaniu w dniu 26. września 2019 roku w Warszawie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa (...) Spółki akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.,

o zapłatę,

orzeka:

1. oddala powództwo w całości;

2. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 917,00 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu – zastępstwa procesowego.

SSR Aleksandra Zielińska-Ośko