Sygn. akt VIII U 878/21

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 4 stycznia 2021 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. przeliczył C. N. emeryturę od dnia 1.09.2020r. tj. od dnia nabycia prawa do emerytury powszechnej , której wysokość została obliczona zgodnie z zasadami , określonymi w art. 26 Ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych . Wysokość emerytury wyniosła 2397,02 zł. (brutto). W decyzji ZUS wskazał, że do emerytury przysługuje ekwiwalent za deputat węglowy kolejowy miesięcznie w kwocie od 1.09.2020r. - 136,53 zl. Ekwiwalent węglowy za okres od 1.09.2020 do 31.12.2020 w kwocie 546,12 zł. Ekwiwalent węglowy będzie wypłacany dwa razy w roku wraz z wypłatą świadczenia .

/decyzja k. 27/28 akt ZUS/

Od tej decyzji, C. N., w dniu 11 stycznia 2021 r. , złożył odwołanie, wnosząc o zapłatę za deputat węglowy i naliczenie za cały okres emerytalny, nie od złożenia dokumentów , lecz od daty przejścia na emeryturę.

/ odwołanie k. 3/

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł., w odpowiedzi na odwołanie z dnia 26.03.2021r. wniósł o oddalenie odwołania, podnosząc, że ekwiwalent za deputat węglowy przyznano od 1.09.2020r. , gdyż , zgodnie z art. 74 Ustawy z dnia 8.09.2000r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego (...) ( Dz. U z2021r. poz. 146)

1. Byłemu pracownikowi kolejowemu pobierającemu emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, przyznaną na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin lub przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 1983 r. poz. 144, z późn. zm. 15) ) albo przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578), a także członkom rodziny tego pracownika pobierającym po nim rentę rodzinną przyznaną na podstawie wymienionych przepisów, przysługuje prawo do deputatu węglowego w ilości 1800 kg węgla kamiennego rocznie, w formie ekwiwalentu pieniężnego.

A zgodnie z ust. 10. - emeryci i renciści nabywają prawo do ekwiwalentu pieniężnego z dniem przyznania emerytury lub renty.

Zatem ZUS przyznał prawo do ekwiwalentu od 1.09.2020r. tj. z dniem przyznania emerytury o symbolu (...) jako świadczenia korzystniejszego.

/odpowiedź na odwołanie k. 4/

Sąd Okręgowy ustalił co następuje:

C. N., urodził się (...)

W okresie od dnia 7.04. 1983 r. do 31.08.2001 r., był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w byłej jednostce organizacyjnej (...) S.A Zakładzie (...) jako elektromonter , elektromonter sieci i urządzeń elektrycznych , kierowca wózka motorowego , kierowca drezyny motorowej.

/świadectwo pracy k. 31 akt ZUS/

W dniu 27.08.2013r. złożył wniosek o emeryturę.

/wniosek k. 1-4 akt ZUS/

Decyzją z dnia 1.10.2013 roku o symbolu (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. przyznał wnioskodawcy od dnia 2.08. 2013 r. tj. od dnia osiągniecia wieku emerytalnego, zaliczkę na poczet przysługującej emerytury.

/decyzja k. 105/106 akt ZUS/

Decyzją o symbolu (...) z dnia 7.11.2013r. ZUS przyznał ostateczną emeryturę od dnia 1.12.2013r. w wysokości 1941,03 zł.

/decyzja k. 14/112 – 14/114 akt ZUS/

Decyzją z dnia 31.01.2014r. ZUS odmówił wnioskodawcy prawa do przyznania deputatu węglowego w formie ekwiwalentu , na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8.09. (...). o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego (...) ( Dz. U nr 84 poz. 948)

/decyzja k. 129/130 akt ZUS/

W dniu 29.09.2020r. wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie emerytury o symbolu (...), w trybie art. 24 Ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych .

/wniosek k. ½ akt ZUS/

Decyzją z dnia 9.11.2020r. ZUS przyznał wnioskodawcy emeryturę od dnia 1.09.2020r. tj. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek . Wysokość emerytury wyniosła 2397,02 zł.

/decyzja k. 7/8 akt ZUS/

W dniu 10.12.2020r. wnioskodawca złożył wniosek o ponowne obliczenie świadczenia z uwzględnieniem ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy. Do wniosku załączył dwa zaświadczenia z (...) S.A z dnia 3.12.2020r. oraz świadectwo pracy z dnia 31.08.2020r.

/wniosek k. 17/18 , załączniki k. 19/20, 21/22, 23/24 akt ZUS/

Zaskarżoną decyzją z dnia 4 stycznia 2021 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. przeliczył C. N. emeryturę od dnia 1.09.2020r. tj. od dnia nabycia prawa do emerytury powszechnej , której wysokość została obliczona zgodnie z zasadami , określonymi w art. 26 Ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych . Wysokość emerytury wyniosła 2397,02 zł. (brutto). W decyzji ZUS wskazał, że do emerytury przysługuje ekwiwalent za deputat węglowy kolejowy miesięcznie w kwocie od 1.09.2020r. - 136,53 zl. Ekwiwalent węglowy za okres od 1.09.2020 do 31.12.2020 w kwocie 546,12 zł. Ekwiwalent węglowy będzie wypłacany dwa razy w roku wraz z wypłatą świadczenia .

Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury organ rentowy przyjął kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem waloryzacji składek, zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego, tj. 51506,07 zł, kwotę kapitału początkowego, zaewidencjonowanego na koncie ubezpieczonego z uwzględnieniem waloryzacji, tj. 602788,93 zł oraz średnie dalsze trwanie życia według tablic średniego trwania życia - 200,40 m-cy. Wysokość emerytury wynosi 2397,02 zł. (brutto).

/decyzja k. 27/28 akt ZUS/

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

odwołanie nie jest zasadne.

Zgodnie z treścią art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego (...) (Dz. U z 2021 r. poz. 146) , byłemu pracownikowi kolejowemu, pobierającemu emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, przyznaną na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin lub przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych albo przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także członkom rodziny tego pracownika, pobierającym po nim rentę rodzinną przyznaną na podstawie wymienionych przepisów, przysługuje prawo do deputatu węglowego w ilości 1800 kg węgla kamiennego rocznie, w formie ekwiwalentu pieniężnego. Zgodnie, zaś, z art. 74 ust. 10 i 11 ustawy z 8 września 2000 r., emeryci i renciści nabywają prawo do ekwiwalentu pieniężnego z dniem przyznania emerytury lub renty. Prawo do pobierania ekwiwalentu pieniężnego ustaje lub ulega zawieszeniu wraz z ustaniem prawa do emerytury lub renty.

Z dokonanych ustaleń wynika, ze decyzją o symbolu (...) z dnia 7.11.2013r. ZUS przyznał ostateczną emeryturę od dnia 1.12.2013r. w wysokości 1941,03 zł.

Z dokonanych ustaleń wynika, że w dniu 29.09.2020r. wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie emerytury o symbolu (...), w trybie art. 24 Ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych .

I decyzją z dnia 9.11.2020r. ZUS przyznał wnioskodawcy emeryturę, od dnia 1.09.2020r., tj. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek . Wysokość emerytury wyniosła 2397,02 zł.

W dniu 10.12.2020r. wnioskodawca złożył wniosek o ponowne obliczenie świadczenia z uwzględnieniem ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy. Do wniosku załączył dwa zaświadczenia z (...) S.A z dnia 3.12.2020r. oraz świadectwo pracy z dnia 31.08.2020r.

Zatem , prawidłowo, ZUS przyznał wnioskodawcy prawo do ekwiwalentu od dnia 1.09.2020r. tj. od dnia przyznania prawa do emerytury o symbolu (...) , jako świadczenia korzystniejszego.

Stwierdzając powyższe, Sąd Okręgowy na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. , orzekł jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

odpis uzasadnienia doręczyć wnioskodawcy (pouczenie k. 8 odwr.)