Sygn. akt I C 186/21

POSTANOWIENIE

Dnia 20 października 2021 roku

Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Sylwia Piasecka

po rozpoznaniu w dniu 20 października 2021 roku w Człuchowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy

z powództwa H. W.

przeciwko L. S., G. S.

o roszczenia z umowy darowizny

w przedmiocie wniosku pełnomocnika powoda

postanawia:

oddalić wniosek

Sygn. akt I C 186/21

UZASADNIENIE

Powódka - H. W. wniosła pozew przeciwko G. S. i L. S. o nakazanie złożenia oświadczenia w formie pisemnej o przeniesienie na powódkę otrzymanego przedmiotu darowizny w postaci działki położonej w C. przy ul. (...).

Postanowieniem z dnia 29 października 2020 roku, wydanym w sprawie I C 734/20, Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Chojnicach zwolnił powódkę H. W. od kosztów sądowych w całości, a następnie postanowieniem z dnia 16 listopada 2020 roku ustanowił na rzecz powódki pełnomocnika z urzędu. Okręgowa Rada A. w B. wyznaczyła jako pełnomocnika powódki - adw. M. S..

Postanowieniem z dnia 18 marca 2021 roku, wydanym w sprawie I C 734/20, rozpoznanie niniejszej sprawy przekazano do Sądu Rejonowego w Człuchowie.

Postanowieniem z dnia 20 maja 2021 roku, wydanym w niniejszej sprawie, Sąd Rejonowy w Człuchowie na mocy art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawiesił postępowanie z uwagi na fakt, iż powódka nie wskazała aktualnego adresu miejsca zamieszkania pozwanych i nie przedłożyła dowodu doręczenia pozwanym odpisu pozwu i pouczeń. Następnie postanowieniem z dnia 13 września 2021 roku Sąd umorzył postępowanie, albowiem w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania nie wpłynął wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania, a nadto nie ustała przyczyna zawieszenia postępowania.

Pismem z dnia 15 października 2021 roku adwokat M. S. złożyła wniosek o zasądzenie od Skarbu Państwa na jej rzecz kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zarazem oświadczyła, iż koszty te nie zostały zapłacone w całości ani w części, dlatego złożenie przedmiotowego wniosku stało się uzasadnione i konieczne.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 109 § 1 k.p.c. roszczenie o zwrot kosztów wygasa, jeśli strona najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie złoży sądowi spisu kosztów albo nie zgłosi wniosku o przyznanie kosztów według norm przepisanych. W wypadku gdy rozpoznanie sprawy nie następuje na rozprawie, a na posiedzeniu niejawnym (np. w postępowaniu nakazowym), sąd dokonuje tej oceny, mając na uwadze stan rzeczy istniejący w chwili wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie (podpisania sentencji). Zasada ta dotyczy wszystkich pełnomocników zawodowych, również tych ustanowionych dla strony z urzędu. Przy czym zasady i wymiar wynagrodzenia adwokata ustanowionego z urzędu uregulowane zostały rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Zgodnie z tym rozporządzeniem, wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłata nie została zapłacona w całości lub w części.

W niniejszej sprawie ustanowiony dla powódki pełnomocnik z urzędu w osobie adwokata M. S. nie złożył skutecznie wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej. Wskazać należy, że wniosek taki został złożony już po wydaniu przez sąd postanowienia z dnia 13 września 2021 roku w przedmiocie umorzenia postępowania na mocy art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. Zatem z momentem podpisania sentencji roszczenie pełnomocnika o przyznanie kosztów wygasło.

Wprawdzie adwokat M. S. przed zakończeniem niniejszego postępowania złożyła wniosek o przyznanie nieopłaconych kosztów zastępstwa procesowego wraz z wnioskiem o zwolnienie z funkcji pełnomocnika z urzędu i wyznaczenie nowego pełnomocnika. Jednakże wniosek ten został prawomocnie oddalony postanowieniem z dnia 11 czerwca 2021 roku.

Wobec powyższego należało oddalić wniosek profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata M. S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej.