Sygn. akt IV Ka 638/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2021 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Tomasz Ignaczak (spr.)

SędziowieKrzysztof Gąsior

Robert Sobczak

Protokolantsekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Jacka Kujawskiego

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2021 r.

sprawy K. S.

oskarżonego o czyn z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 275§1 kk w zb. z art. 276 kk w zw. z art. 11§2 kk i inne

oraz z urzędu M. O.

oskarżonej o czyn z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 275§1 kk w zb. z art. 276 kk w zw. z art. 11§2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego K. S.

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 28 lipca 2021 r. sygn. akt VII K 609/20

1.  zmienia zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonego K. S. oraz z urzędu w stosunku do oskarżonej M. O. w ten sposób, że:

-

eliminuje z opisu czynu przypisanego oskarżonym K. S. i M. O. w punkcie 1 słowa „ oraz dowodu osobistego należącego do M. S., a także należących do C. S.: telefonu komórkowego marki N. (...) wartości 100 zł, dowodu osobistego i prawa jazdy usuwając ten dokument spod władztwa pokrzywdzonego nie mając prawa wyłącznie nim rozporządzać ” oraz w miejsce słów „ nie mniej niż 115.000 zł” przyjmuje słowa „ nie mniej niż 110.000 zł ”;

-

jako podstawę skazania i podstawę wymiaru kary za czyn przypisany oskarżonym K. S. i M. O. w punkcie 1 przyjmuje dyspozycję art. 278 § 1 kk;

-

w opisie czynu przypisanego oskarżonemu K. S. w punkcie 2 w miejsce słów „ 19,40 grama ” przyjmuje słowa „ 18,785 grama ”;

-

obniża wysokość obowiązku naprawienia szkody orzeczonego wobec oskarżonych K. S. i M. O. w punkcie 7 do (...) ( (...)) złotych;

-

nakazuje zwrócić pokrzywdzonym M. S. i C. S. dowody rzeczowe w postaci banknotów wymienione w wykazie dowodów rzeczowych nr (...)na karcie od 173 do 176 akt pod pozycjami od 1 do 105;

-

nakazuje zwrócić oskarżonemu K. S. dowody rzeczowe w postaci banknotów wymienione w wykazie dowodów rzeczowych nr (...) na karcie od 173 do 176 akt pod pozycjami od 106 do 115;

2.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od oskarżonego K. S. na rzecz Skarbu Państwa 20 (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym oraz wymierza mu 400( czterysta) złotych tytułem opłaty za drugą instancję.