Sygn. akt VIII U 1581/21

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 12 kwietnia 2021 roku na podstawie art. 83 ust.1 oraz art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ), Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. określił wysokość zadłużenia S. T. z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 765,21 złotych, w tym na: ubezpieczenie zdrowotne (zakres nr deklaracji 01-39) za okres od listopada 2020 do stycznia 2021 w kwocie 758,21 złotych oraz należne odsetki w kwocie 7 złotych.

Wskazane powyżej odsetki naliczone zostały na dzień wydania decyzji.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy organ rentowy wskazał, że odsetki naliczane będą nadal do dnia zapłaty, włącznie z tym dniem. Odsetki za zwłokę winny być naliczone na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa.

(decyzja – k. nienumerowana załączonych do sprawy akt organu rentowego)

Odwołanie od w/w decyzji wniosła S. T., podnosząc, iż składki opłacała na bieżąco, jednakże okazało się, iż do ZUS nie dotarł wniosek (...) o zwolnienie małych przedsiębiorców z opłacania składek ZUS. Wyjaśniła, że próbowała wysłać wniosek za pomocą platformy internetowej, jednakże próba była nieudana, zatem wniosek dostarczyła do ZUS osobiście.

(odwołanie – k. 3-4)

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie. W uzasadnieniu wskazano, iż zadłużenie jest wynikiem nieopłacania składek za okres marzec – maj 2020. Dokonywane wpłaty zostały zaliczone proporcjonalnie na najstarsze zadłużenie. Ponieważ składki za marzec – maj 2020 nie zostały zapłacone, nie zostało przyznane zwolnienie z tego tytułu na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2021 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem C. – 19(…), spowodowało to zaliczenie dokonywanych wpłat na składki z tego okresu, a to doprowadziło do powstania zadłużenia, którego dotyczy decyzja. Organ podkreślił, że ZUS nie posiada wniosku ubezpieczonej w formie papierowej, wniosek nie został też złożony w formie elektronicznej.

(odpowiedź na odwołanie – k. 8)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni S. T. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Z tego tytułu zobowiązana jest opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

/okoliczność bezsporna/

Wnioskodawczyni chciała złożyć wniosek (...) o zwolnienie z opłacania składek za okres marzec – maj 2020 za pośrednictwem platformy internetowej (...). Próba wysłania wniosku nie powiodła się. Wniosek zapisał się w kopiach roboczych. Nie próbowała po raz kolejny uruchamiać wniosku w systemie.

/wiadomość e – mail , lista dokumentów roboczych, pismo z dnia 11.05.2021– k. nienum. Akt ZUS, zeznania wnioskodawczyni – e - prot. z dnia 22.10.2021 r 00:01:04 w zw. z e – prot. z dnia 26.11.2021 r 00:02:24/

Wnioskodawczyni złożyła w formie papierowej wniosek o świadczenie postojowe. Ten wpłynął do ZUS i został załatwiony pozytywnie. Do tego wniosku nie został „podpięty” inny wniosek – wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Do ZUS nie wpłynął w formie papierowej w okresie 4-26 maja 2020 r, wniosek o zwolnienie z opłacania składek.

/wiadomość e-mail – k. nienum. Akt ZUS, zeznania wnioskodawczyni – e - prot. z dnia 22.10.2021 r 00:01:04 w zw. z e – prot. z dnia 26.11.2021 r 00:02:24, kserokopia wniosku – k. 27,28/

Wnioskodawczyni opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres 10/2020 – 01/2021. Wpłaty te były zaliczane proporcjonalnie na najstarsze zaległości.

/okoliczność bezsporna/

Powyższych ustaleń Sąd dokonał w oparciu o całokształt materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie, w tym na podstawie powołanych dokumentów znajdujących się w aktach ZUS oraz aktach sprawy oraz częściowo na podstawie zeznań wnioskodawczyni. Sąd nie dał jej wiary, iż złożyła wniosek o zwolnienie z opłacania składek w formie papierowej, albowiem oprócz własnych twierdzeń, zresztą nieprecyzyjnych, gdyż nie była w stanie określić, w jakim konkretnie dniu złożyła ten wniosek, nie przedstawiła na tę okoliczność żadnych wniosków dowodowych. Natomiast organ rentowy kilkukrotnie weryfikował, czy wniosek taki został złożony. Nadto sam zamiar złożenia wniosku przez platformę internetową, który zapisał się w dokumentach roboczych, nie jest równoznaczny ze skutecznym złożeniem wniosku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt. 1c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku (Dz.U.2021.1285 t.j. ) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak stanowi zaś art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

Płatnik składek na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku
o systemie ubezpieczeń społecznych
jest obowiązany według zasad wynikających
z przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy systemowej płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie później niż:

1) do 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie;

2) do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;

3) do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników.

Stosownie do art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku
o systemie ubezpieczeń społecznych
należnościami z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne są: składki, odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia oraz dodatkowa opłata.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na mocy art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy systemowej wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w szczególności ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek.

Zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 21.09.2017 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych /Dz.U.2017.1831/, zakład dokonuje rozliczenia dokonanej przez płatnika składek wpłaty na koncie płatnika i zewidencjonowania danych na koncie ubezpieczonego za dany miesiąc kalendarzowy na podstawie deklaracji oraz raportów lub deklaracji korygującej i raportów korygujących, w części przypadającej na dany fundusz według podziału ustalonego zgodnie z § 7 ust. 1.Kwota wpłaty w części przypadającej na ubezpieczenia społeczne podlega zaliczeniu na fundusz emerytalny i otwarte fundusze emerytalne, fundusz rentowy, fundusz chorobowy oraz fundusz wypadkowy, począwszy od należności o najwcześniejszym terminie płatności, z uwzględnieniem § 13 ust. 1. Kwota wpłaty w części przypadającej na ubezpieczenie zdrowotne podlega zaliczeniu na należności z tego tytułu, począwszy od należności o najwcześniejszym terminie płatności.(§12).

Jeżeli kwota wpłaty w części przypadającej na ubezpieczenie zdrowotne jest niższa od kwoty należnych składek, rozliczonych w deklaracji za dany miesiąc kalendarzowy, to w odniesieniu do każdego ubezpieczonego podlega ona rozliczeniu proporcjonalnie do należnej kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne za danego ubezpieczonego do łącznej kwoty należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne.(§ 16).

Z powyższego wynika, że wnioskodawczyni jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Z ustaleń wynika, że wnioskodawczyni chciała złożyć wniosek (...) o zwolnienie z opłacania składek za okres marzec – maj 2020 za pośrednictwem platformy internetowej (...). Próba wysłania wniosku nie powiodła się. Wniosek zapisał się w kopiach roboczych. Nie próbowała po raz kolejny uruchamiać wniosku w systemie. Jednocześnie do ZUS nie wpłynął w formie papierowej wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Zatem wnioskodawczyni miała obowiązek zapłaty składek za ten okres, czyli marzec - maj 2020, czego nie uczyniła. Wnioskodawczyni opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres 10/2020 – 01/2021. Wpłaty te były jednak zaliczane proporcjonalnie na najstarsze zaległości, zatem powstała zaległość wynikająca z zaskarżonej decyzji. Sposobu wyliczenia wysokości zaległości wnioskodawczyni nie zakwestionowała.

Reasumując, nie można uznać, iż zaskarżona decyzja jest nieprawidłowa i Sąd na podstawie art.477 14§1 k.p.c. oddalił odwołanie.