Sygn. akt IX GC 3490/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14. grudnia 2020 roku

S ąd Rejonowy dla (...) W. w W., IX Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Aleksandra Zielińska-Ośko,

po rozpoznaniu w dniu 14. grudnia 2020 roku w Warszawie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko D. B.,

o zapłatę,

na skutek zarzutów pozwanej od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla,

orzeka:

1.  utrzymuje w całości w mocy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla z dnia 28. września 2017 r., wydany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy w sprawie o sygnaturze akt IX GNc 5722/16;

2.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda dodatkowo kwotę 4.800,00 zł (cztery tysiące osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

3.  przyznaje kuratorowi D. I. wynagrodzenie w kwocie 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych);

4.  poleca kasie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie wypłacenie kuratorowi D. I. kwoty 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) z zaliczki uiszczonej przez powoda;

5.  nakazuje pobrać od pozwanej na rzecz środków Skarbu Państwa – kasy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie kwotę 1.247,00 zł (jeden tysiąc dwieście czterdzieści siedem złotych) tytułem nieuiszczonej opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty, której nie miał obowiązku uiścić kurator.

Sędzia Aleksandra Zielińska-Ośko

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku doręczyć:

- pełnomocnikowi powoda,

- kuratorowi pozwanego z pouczeniem nr 12 (wyrok na niejawnym).