Sygn. akt I C 718/21

PROTOKÓŁ

posiedzenia niejawnego

Dnia 29 listopada 2021 roku

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Poręba

na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 listopada 2021 r.

w sprawie z powództwa K. N.

przeciwko A. C.

o ochronę posiadania

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 7:30 zakończono o godz. 8:30

Pełnomocnicy nie stawili się, niezawiadomieni.

Ujawniono akta PR (...) oraz pisma powódki z dnia 15.10.2021 roku i pełnomocnika powódki z dnia 4 listopada 2021 roku.

Uznano sprawę za wyjaśnioną do rozstrzygnięcia.

Sąd postanowił na zasadzie art. 15 zzs 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) zamknąć rozprawę.

Przewodniczący ogłosił wyrok, odstępując od podania ustnych motywów rozstrzygnięcia z uwagi na nieobecność stron.

Przewodniczący:

Sygn. akt I C 718/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 listopada 2021r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny
w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Poręba

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Nowobilska

po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2021 roku w Nowym Sączu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. N.

przeciwko A. C.

o ochronę posiadania

I.  nakazuje pozwanemu A. C., aby zaniechał naruszania powódki K. N. w posiadaniu nieruchomości położonej przy ul. (...), (...)-(...) N. obj. kw (...), w szczególności poprzez zakazanie demontowania ogrodzenia oraz bramy wjazdowej na posesję,

II.  w pozostałym zakresie oddala powództwo,

III.  zasądza od pozwanego A. C. na rzecz powódki K. N. kwotę 537 zł (pięćset trzydzieści siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu,

IV.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

ZARZĄDZENIE

1.