Sygn. akt IV U 23/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 lutego 2022 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Sławomir Górny

Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Krysiak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2022 roku w Sieradzu

odwołania A. Ś.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 23.09.2021 r. Nr (...)-2008

w sprawie A. Ś.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o kapitał początkowy

zmienia zaskarżoną decyzję i zobowiązuje organ rentowy do przeliczenia A. Ś. wysokości kapitału początkowego na 1 stycznia 1999 roku z uwzględnieniem wynagrodzeń uzyskiwanych przez ubezpieczoną w Stołówce (...) z siedzibą w P., od 1 października 1991 roku do 31 stycznia 1993 roku, zgodnie z zaświadczeniem o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z 3.12.2002 roku.

Sygn. akt IV U 23/22

UZASADNIENIE

Decyzją z 23.09.2021r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. ponownie ustalił A. Ś. kapitał początkowy na dzień 1.01.1999r. Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z faktycznego okresu ubezpieczenia; wwpw wyniósł 52,65%; wartość kapitału początkowego wyniosła – 23.554,30zł. Do ustalenia wartości kapitału początkowego nie uwzględniono okresu od 1.10.1991 – 31.01.1993, gdyż nie został wystarczająco udowodniony oraz dochodów za lata 1991, 1992, 1993 w kwotach wskazanych w decyzji.

W odwołaniu od powyższej decyzji w/w wnosiła o zmianę decyzji oraz uwzględnienie do kapitału początkowego okresu zatrudnienia oraz zarobków pominiętych przez ZUS.

W odpowiedzi organ rentowy wnosił o oddalenie odwołania.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

A. Ś. urodziła się (...), z zawodu kucharz.

W okresie od 1.10.1991 – 31.08.1993, była zatrudniona w Stołówce (...) z/s w P. jako młodsza kucharka – pomoc w pełnym wymiarze czasu pracy. Zakład pracy rozliczał się z ZUS poprzez deklaracje bezimienne. W okresie od 10.1991 – końca stycznia 1993, A. Ś. była uczniem ZSZ Nr (...) w P.. Było dużo praktyk. Odwołująca odbywała praktyczną naukę zawodu w stołówce w P.. Pracowała jako uczeń w pełnym wymiarze czasu pracy. Wnioskodawczyni uzyskała książeczkę ubezpieczeniową dopiero od 1993r., kiedy była już pracownikiem. Za w/w okres wnioskodawczyni nie otrzymała świadectwa pracy, bo nie zostało wystawione. W 1991r., łączna kwota wynagrodzenia wynosiła 620,600zł., w 1992 – 3786,430zł., w 1993r. – 10.513,300zł. (odpowiedź na odwołanie k. 4v, zeznania wnioskodawczyni - na nagraniu CD – 00:02:47 – 00:07:42 k. 19, uwierzytelnione kserokopie: świadectwa ukończenia ZSZ k. 13, protokołu egzaminu z nauki zawodu k. 11 akt sprawy; Rp – 7 k. 3, oświadczenie k. 4/akta ZUS).

W dniu 24.08.2021r., w/w złożyła w ZUS wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego (wniosek/akta ZUS).

Decyzją z 23.09.2021r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. ponownie ustalił A. Ś. kapitał początkowy na dzień 1.01.1999r. Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z faktycznego okresu ubezpieczenia; wwpw wyniósł 52,65%; wartość kapitału początkowego wyniosła – 23.554,30zł. Do ustalenia wartości kapitału początkowego nie uwzględniono okresu od 1.10.1991 – 31.01.1993, gdyż nie został wystarczająco udowodniony oraz dochodów za lata 1991, 1992, 1993 w kwotach wskazanych w decyzji (decyzja k. 30/akta ZUS).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie i w postępowaniu przed organem rentowym. Okoliczności dotyczące zatrudnienia wnioskodawczyni i wysokości zarobków w latach 1991 – 1993, Sąd ustalił na podstawie zeznań odwołującej, którym dał wiarę. W ocenie Sądu, w świetle materiału dowodowego, zachodzą podstawy do przeliczenia wysokości kapitału początkowego odwołującej z uwzględnieniem wynagrodzeń uzyskiwanych przez ubezpieczoną w Stołówce (...) z/s w P. od 1.10.1991 – 31.01.1993, zgodnie z zaświadczeniem o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z 3.12.2002r.

Sąd Okręgowy zważył:

Odwołanie jest zasadne.

W myśl art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2016r., poz. 887 ze zm.), przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy: 1) okresy składkowe, o których mowa w art. 6; 2) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5; 3) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt, 3) okresy nieskładkowe o których mowa w art. 7 pkt 1–3 i 6 –12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2.

Na podstawie przeprowadzonych w sprawie dowodów zostało wykazane, że w okresie zatrudnienia od 1.10.1991 – 31.01.1993, A. Ś. odbywała praktyczną naukę zawodu w pełnym wymiarze czasu pracy w Stołówce (...) z/s w P. i otrzymywała wynagrodzenie wynikające z zaświadczenia Rp – 7 z 3.12.2002r.

Z uwagi na powyższe, Sąd Okręgowy na podstawie art. 477 14§2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł, jak w sentencji.