Sygn. akt III Ca 407/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 marca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Renata Jagura

Sędziowie: Marta Witoszyńska

Bożena Rządzińska

Protokolant: stażystka Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. S.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 8 stycznia 2020 roku, sygn. akt I C 86/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  w punkcie 1. podwyższa zasądzoną kwotę 14247,78 zł (czternaście tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) do kwoty 18688,08 zł (osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych osiem groszy);

b)  w punkcie 3. podwyższa zasadzoną kwotę 2481,14 zł (dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych czternaście groszy) do kwoty 4556,62 zł (cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze);

c)  w punkcie 4. podwyższa zasądzoną kwotę 1202,63 zł ( jeden tysiąc dwieście dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze) do kwoty 1575,28 zł (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia osiem groszy);

d)  w punkcie 5. obniża zasądzoną kwotę 491,22 zł (czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze) do kwoty 118,57 zł ( sto osiemnaście złotych pięćdziesiąt siedem groszy);

II . zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz M. S. kwotę 850 zł (osiemset pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu w postepowaniu apelacyjnym.