Sygn. akt VIII U 853/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 stycznia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie

Przewodnicząca Sędzia SO Agnieszka Gocek

Protokolant sekretarz sądowy Adrianna Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku M. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 26 stycznia 2021 roku numer (...) znak (...) - (...)

o świadczenie postojowe

1.  oddala odwołanie;

2.  zasądza od M. B. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. kwotę 180,- (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.