Sygn. akt XVII AmW 7/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 października 2021 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w składzie:

Przewodniczący –

Protokolant

Sędzia SO Bogdan Gierzyński

sekretarz sądowy Magdalena Żabińska

po rozpoznaniu 25 października 2021 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z odwołania P. Z.

przeciwko Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

z udziałem zainteresowanego Przedsiębiorstwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

o przyłączenie do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej i zawarcie umowy

na skutek odwołania powoda od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z 7 marca 202 r., znak: (...)

1. oddala odwołanie,

2. zasądza od P. Z. na rzecz Przedsiębiorstwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 720 zł (siedemset dwadzieścia złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia Sądu Okręgowego

Bogdan Gierzyński

Sygn. akt XVII AmW 7/20

UZASADNIENIE

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją z dnia 7 marca 202 r., znak: (...) na podstawie art. 27e ust. 1 pkt 1) i 2) w związku z art. 27a ust. 3 pkt 3) oraz art. 27f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku P. Z., zam. ul. (...), (...)-(...) A., w sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego odmowy przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla planowanej inwestycji - budowy 3 budynków na działce nr (...), położonej w miejscowości K., gmina W. przez Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. w W., odmówił nakazania Przedsiębiorstwu (...) sp. z o.o. w W. przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla planowanej inwestycji - budowy 3 budynków na działce nr (...) nieruchomości położonej na działce nr (...) w K. dla pana P. Z..

Od powyższej decyzji odwołanie złożył P. Z., wnosząc o:

1)  zmianę w całości decyzji z dnia 7 marca 2020 roku, znak: (...) poprzez nakazanie Przedsiębiorstwu (...) sp. z o. o. w W. przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla planowanej inwestycji - budowy 3 budynków na działce nr (...) nieruchomości położonej na działce (...) w miejscowości K., będącej własnością skarżącego,

2)  dopuszczenie z zeznań świadka: A. W. - Zastępcę Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Sprawiedliwości (ul. (...), (...)-(...) W.) na okoliczność prezentacji stanowiska Ministerstwa, iż „w zabudowie zagrodowej może znajdować się również budynek mieszkalny jednorodzinny" oraz potwierdzenia lub zaprzeczenia zgodności inwestycji skarżącego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

3)  dopuszczenie dowodu z dokumentów:

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy W." - zatwierdzonego uchwałą nr (...) Rady Gminy W. z dnia 29 grudnia 2009 r. oraz Uchwały Nr (...) Rady Gminy W. z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy W. oraz Zarządzenia numer (...) Prezesa Zarządu (...) Sp. z o.o. w W. z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu odpłatnego przejmowania przez Przedsiębiorstwo (...) sp. z o. o. w W. urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych przez Inwestorów na terenie Gminy W., wszystkie trzy dokumenty na okoliczność zgodności zamierzenia inwestycyjnego ze studium, uchwałami Rady Gminy oraz aktami wewnętrznymi (...)sp. z o. o., dokumenty w aktach sprawy,

- pisma z dnia 8 stycznia 2020 roku Prezesa Zarządu (...) sp. z o. o. w W. dotyczącego odmowy przyłączenia inwestycji zgodnie z wnioskiem z 11 października 2018 roku, na okoliczność odmowy przyłączenia, dokument w aktach sprawy,

- dwóch pism Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 i 12 marca 2020 roku, znak sprawy: (...)(podpisane elektronicznie) na okoliczność iż budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej może być zaliczony do kategorii budynków jednorodzinnych (pismo w załączeniu),

- decyzji numer (...) z dnia 27 maja 2014 roku przenoszącej decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę oraz pisma z dnia 19 listopada 2019 roku Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego Gminy W., na okoliczność dopuszczalności zabudowy na przedmiotowej działce (pismo w załączeniu).

W ocenie odwołującego, organ wydając decyzję dokonał niepoprawnych ustaleń faktycznych i nierzetelnie przeprowadził postępowanie.

Zdaniem odwołującego, jego wniosek z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej spełniał wszystkie kryteria stawiane przez prawo powszechnie obowiązujące, lokalne jak i akty wewnętrzne (...) sp. z o. o. w związku z powyższym (...) sp. z o. o. zobowiązana była do przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej a następnie zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków do planowanej inwestycji skarżącego na działce (...) położonej w miejscowości K., poprzedzone wydaniem przez (...) sp. z o. o. wydaniem warunków przyłączenia do sieci, co faktycznie umożliwi przyłączenie do sieci.

W odpowiedzi na odwołanie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniósł o oddalenie odwołania.

W uzasadnieniu odpowiedzi na odwołanie pozwany uznał za chybiony zarzut, iż wybudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna mogłaby stanowić przyłącze Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. w W. odmawia wyrażenia zgody na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, która stanowiła by przyłącze, a nie sieć. W rozumieniu art. 2 pkt 6 u.z.z.w. przyłączem jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości. Z dokumentów przesłanych przez przedsiębiorstwo wynika, że najbliższa sieć wodociągowa znajduje się w działce (...), która jest oddalona od działki wnioskodawcy i wymaga budowy sieci wodociągowej w działce (...), ponadto w sąsiedztwie działki brak jest sieci kanalizacyjnej. W związku z powyższym brak jest, zdaniem pozwanego, podstaw do uznania, iż wybudowana sieć stanowiłaby przyłącze wodociągowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.z.z.w. przedsiębiorstwo jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. W przedmiotowej sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy W. nie przewiduje na terenie, którego dotyczy wniosek o przyłączenie budowy urządzeń wodociągowych. Działka wnioskodawcy położona jest w kompleksie gleb pochodzenia organicznego i oznaczona została symbolem R - „tereny z zakazem zabudowy".

W odpowiedzi na odwołanie zainteresowany w sprawie - Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosło o oddalenie odwołania w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz zainteresowanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wraz z kosztami opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 12 zł.

W replice z 19 października 2020 r. powód wskazał m.in., że z treści Studium wynika, że w ograniczonym zakresie jest tam dopuszczalna każda „inna" zabudowa, w tym jednorodzinna w ramach zabudowy zagrodowej - zgodna z wnioskiem inwestora. Przedsiębiorstwo pomimo iż jest reprezentowane przez profesjonalnego pełnomocnika w dalszym ciągu zataja pozostałe zapisy Studium, co należy odbierać bardzo negatywnie.

Zdaniem skarżącego, w przypadku braku sieci na odcinku 145 m nie można mówić o „braku sieci", gdyż jest to odcinek bardzo krótki i jego wybudowanie jest możliwe również przez skarżącego. Skarżący od 4 lat próbuje podłączyć do sieci realizowaną na działce (...) inwestycję dotyczącą budowy budynku mieszkalnego. Bez znaczenia, jak wskazuje jest fakt, że pozwolenia na budowę obejmuje studnie. W XXI wieku Bieżąca woda jest czymś naturalnym i podstawowym (biorąc pod uwagę chociażby aspekty sanitarne).

Odwołujący podniósł ponadto, że całe odwołanie oparł na stanowisku, iż spełnia wszelkie wymagania wskazane w zarządzenia z (...) Prezesa (...) sp. z o. o. w W.w sprawie Regulaminu przejmowania przez Przedsiębiorstwo (...) w W. urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych przez Inwestorów na terenie Gminy W.". Organ nie dokonał analizy tego dokumentu. Brak wykazania, że nie ma on wpływu na przedmiotową sprawę potwierdza, iż Organ naruszył treść art. 77 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. „w sposób wyczerpujący nie zebrał i nie on rozpatrzył całego materiału dowodowego", co powinno spowodować uchylenie wydanej decyzji.

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 10 grudnia 2019 r. P. Z. złożył do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosek o nakazanie Przedsiębiorstwu (...) sp. z o.o. w W. przyłączenia do sieci, a następnie zawarcia umowy o zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków dla planowanej inwestycji - budowy 3 budynków nadziałce nr (...), w tym wydanie przez przedsiębiorstwo warunków technicznych. /k. 2- 20, k. 24 akt adm./

W dniu 8 stycznia 2020 r. organ regulacyjny wezwał wnioskodawcę do wyjaśnienia przedmiotowego wniosku. /k. 26 akt adm./

W dniu 26 stycznia 2020 r. wnioskodawca wyjaśnił, iż wniosek dotyczy sporu o przyłączenie do sieci nieruchomości położonej na działce nr (...) w K., osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci oraz o odmowę zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo. /k. 31-31a akt adm./

W dniu 30 stycznia 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego odmowy przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nieruchomości położonej na działce nr (...), obręb K.. /k. 33-34 akt adm./

Pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. Państwowego GospodarstwaWodnego Wody Polskie wezwał Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. w W. do złożenia wyjaśnień zaistniałej sytuacji oraz przesłania wszystkich dokumentów dotyczących przedmiotowej sprawy, będących w jego posiadaniu. /k. 35-36, k. 38-40 akt adm./

Pismem z 5 lutego 2020 r. powód wskazał, że jego wniosek spełniał obowiązujące w dniu 11 października 2018 r. i na ten dzień powinna być ustalona sytuacja prawna. /k. 50 akt adm./

Organ regulacyjny w dniu 21 lutego 2020 r. otrzymał żądane wyjaśnienia i informacje oraz następujące dokumenty:

- Uchwałę nr (...) Rady Gminy W. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy W." /k. 205-210 akt adm./

- Uchwałę nr (...) Rady Gminy W. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy W." /k.197-204 akt adm./

- Uchwałę nr (...) Rady Gminy W. z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. w W. na lata 2018-2022,

- Uchwałę nr (...) z 30 października 2019 r. Rady Gminy W. z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. w W. na lata 2018-2023 /k. 178-196, k. 176 akt adm./

- mapy poglądowej obejmującej swoim zakresem lokalizację działka nr (...) obręb K. i najbliżej położony odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej /k. 174-175 akt adm./

- Zarządzenie nr (...) Prezesa Zarządu (...) Sp. z o.o. w W. z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu odpłatnego przejmowania przez Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. w W. urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych przez Inwestorów na terenie Gminy W. /k. 153-173 akt adm./

- kserokopię korespondencji pomiędzy P. Z. a Przedsiębiorstwem (...) sp. z o.o. w W. /k. 153 akt adm./

- załącznik graficzny z aktualnego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy wraz z załącznikiem opisowym ze studium uwarunkowań /k. 151-152 akt adm./

- Uchwała nr (...) Rady Gminy W. z dnia 28 lutego 2018 r.,

- decyzję Wójta Gminy W. z dnia 23 listopada 2011 r., nr (...) o warunkach zabudowy działki nr (...). /k. 51-215 akt adm./

W dniu 25 lutego 2020 r. organ regulacyjny przesłał do stron zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zakończeniu postępowania. /k. 221 akt adm./

W dniu 1 marca 2020 r. P. Z. wniósł o dopuszczenie dowodów na okoliczność istnienia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. /k. 224-225 akt adm./

W dniu 7 sierpnia 2018 r. pan P. Z. złożył wniosek o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci wodociągowej dla działki nr (...) położonej w miejscowości K., na której wnioskodawca zamierza zlokalizować trzy budynki jednorodzinne. /k. 111, k. 97, k. 99 akt adm./

W piśmie z dnia 13 sierpnia 2018 r., znak: (...), Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. w W. zwróciło się do P. Z., o złożenie nowego wniosku z prawidłowym określeniem nieruchomości oraz przewidywanej zabudowy działki nr (...). /k. 101 akt adm./

W dniu 13 sierpnia 2018 r. wnioskodawca złożył ponownie przedmiotowy wniosek. /k. 103 akt adm./

W dniu 16 sierpnia 2018 r. Przedsiębiorstwo wydało negatywną opinię w sprawie możliwości podłączenia do sieci wodociągowej działki nr (...) położonej w miejscowości K. wskazując, że przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast z obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy W. wynika, że działka przeznaczona jest na cele rolnicze. /k. 105 akt adm./

W dniu 16 sierpnia 2018 r. pan P. Z. wystąpił do Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. w W. z prośbą o sporządzenie umowy przedwstępnej w sprawie przejęcia przez przedsiębiorstwo wybudowanego na własny koszt przez Inwestora odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działki nr (...) oraz złożył kolejny wniosek o wydanie warunków technicznych dla działki nr (...) na której zamierza zlokalizować „1 x zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna". /k. 107, k. 109, k. 113 akt adm./

W piśmie z dnia 7 września 2018 r., znak: (...), Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. w W. odmówiło zawarcia umowy przedwstępnej w sprawie przejęcia urządzenia wodociągowego z uwagi na to, że działka nr (...), obręb K. w dokumentach planistycznych Gminy nie jest przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej. /k. 115 akt adm./

W piśmie z dnia 10 września 2018 r. pan P. Z. wniósł o wskazanie na jakie konkretnie dokumenty planistyczne powołuje się Przedsiębiorstwo odmawiając zawarcia wnioskowanej umowy przedwstępnej i podtrzymał swój wniosek z dnia 16 sierpnia 2018 r. /k. 117, k. 119 akt adm./

Przedsiębiorstwo w piśmie z dnia 25 września 2018 r. wyjaśniło, że zgodnie z art. 15 ust. 1 u.z.z.w. jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. /k. 121 akt adm./

Jednocześnie poinformowano, że w obowiązującym w Gminie W. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy działki nr (...) położone w miejscowości K. przeznaczone są na cele rolne.

P. Z. wnioskiem z dnia 11 października 2018 r. zwrócił się o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla działki nr (...) na której zamierza zlokalizować 3 budynki jednorodzinne. /k. k. 12-16, k. 125-131, k. 156-157, k. 154-155 akt adm./

Pismem z dnia 6 listopada 2018 r. znak: (...) Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. w W.w odpowiedzi na wniosek z dnia 11 października 2018 r. podtrzymało dotychczasowe stanowisko w kwestii odmowy wydania warunków technicznych włączenia do sieci wodociągowej dla działki nr (...), w miejscowości K.. /k. k. 133, k. 135 akt adm./

Wnioskiem z dnia 12 listopada 2019 r.. P. Z. wezwał przedsiębiorstwo do wydania warunków technicznych dla działki (...), zgodnie z wnioskiem z dnia 11 października 2018 r. /k. 196-197 akt adm./

Pismem z dnia 5 grudnia 2019 r., znak: (...), przedsiębiorstwo poinformowało wnioskodawcę, że udzieliło już odpowiedzi na przedmiotowy wniosek. /k. 199 akt adm./

W kolejny piśmie z dnia 10 grudnia 2019 r. P. Z. zwrócił się do przedsiębiorstwa o wyjaśnienie, czy pismo z dnia 6 listopada 2018 r. stanowi odmowę przyłączenia do sieci. /k. 19-20 akt adm./

Pismem z dnia 8 stycznia 2020 r. znak: (...) Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. w W., poinformowało P. Z., że przedmiotowe pismo z dnia 6 listopada 2018 r. należy traktować jako odmowę przyłączenia do sieci. /k. 145, 227, k. 229 akt adm./

Natomiast pismem z dnia 9 stycznia 2020 r., znak: (...), przedsiębiorstwo uszczegółowiło uzasadnienie odmowy wydania warunków technicznych. /k. 149 akt adm./

Przedsiębiorstwo w piśmie z dnia 18 lutego 2020 r., znak: (...), podtrzymało dotychczasowe stanowisko w przedmiotowej sprawie informując, że przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wskazało, że działka wnioskodawcy położona jest w kompleksie gleb pochodzenia organicznego. Zgodnie z zapisami Studium - p.9.3 „Grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia organicznego podlegają szczególnej ochronie polegającej m.in. na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze oraz zapobieganiu procesom ich degradacji i dewastacji oraz konieczności ich rekultywacji". /k. 2153-215 akt adm./

Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o dowody z dokumentów zgromadzonych w postępowaniu administracyjnym, które nie były przez żadną ze stron niniejszego postępowania kwestionowane.

Sąd pominął wniosek powoda o dopiszecie dowodu z przesłuchania świadka: A. W. - Zastępcy Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Sprawiedliwości (ul. (...), (...)-(...) W.) na okoliczność prezentacji stanowiska Ministerstwa, iż „w zabudowie zagrodowej może znajdować się również budynek mieszkalny jednorodzinny" oraz potwierdzenia lub zaprzeczenia zgodności inwestycji skarżącego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako zgłoszony nie dla wykazania faktów lecz opinii (art. 235 2 § 1 pkt 6 k.p.c.).

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje.

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nałożony jest publicznoprawny obowiązek przyłączenia do sieci nieruchomości, o ile, po pierwsze, spełnione są warunki przyłączenia określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a po drugie, istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

Ustawa nie wyklucza możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, jednak w tych sytuacjach wobec braku obowiązku publicznoprawnego, przyłączenie musi by c następstwem zgodnej woli stron.

Oznacza to, że można się domagać w sposób skuteczny przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w trybie art. 27 e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jedynie w oparciu o istniejący po stronie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikający z art.15 ust. 4 tej ustawy.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przyłączenie do sieci nie stanowi czynności administracyjnoprawnej lecz jest to czynność faktyczna dokonywana między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a osobą ubiegającą się o podłączenie do sieci. Przedsiębiorstwo ma obowiązek sprawdzić, czy zostały spełnione warunki podłączenia. Warunki te powinny być spełnione łącznie.

Pierwszą przesłanką przyłączenia do sieci jest spełnienie warunków przyłączenia określonych w regulaminie. Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 u.z.z.w. każdy regulamin powinien zawierać warunki podłączenia do sieci, a zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 6 u.z.z.w. – sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza.

Drugą przesłanką jest istnienie technicznych możliwości świadczenia usług.

W rozpoznawanej prawie powód domagał się przyłączenia do sieci nieruchomości położonej na działce nr (...) obręb K.. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy W. nie określa warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla obszaru na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość. Oznacza to, że nie mogą być spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a więc pierwsza z przesłanek art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Należy podkreślić, że nie ma znaczenia rodzaj zabudowy, gdyż ani Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy W. ani art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie uzależniają warunków przyłączenia od rodzaju zabudowy. Niezależnie zatem, czy budynek powoda zakwalifikować jako mieszkalny jednorodzinny, czy część zabudowy zagrodowej, to nie wywołuje to skutków w zakresie obowiązku publicznoprawnego przyłączenia.

Zważyć ponadto należało, że nie jest również spełniona przesłanka istnienia warunków technicznych. Zgodnie z art. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przyłączem kanalizacyjnym jest odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, zaś przyłączem wodociągowym - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Nie istnieje zatem bezpośredni styk pomiędzy działką nr (...) obręb K. a siecią wodociągową i kanalizacyjną. Styk taki istniałby w przypadku rozbudowania tych sieci na działce nr (...) (k 174 akt. admin.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.

W niniejszej sprawie nie zostało wykazane, że rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce nr (...) przewidziana w uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.

Skoro zatem nie zostały spełnione przesłanki wymienione art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, brak jest po stronie zainteresowanego obowiązku przyłączenia nieruchomości powoda do sieci wodnej i kanalizacyjnej. Pozwany nie mógł zatem nakazać tej czynności zainteresowanemu.

Odwołanie powoda należało z powyższych względów oddalic na podstawie art.479 86 § 1 k.p.c.

O kosztach postępowania orzeczono stoaosnie do wyniku sporu, na podstawie art. 98 k.p.c., zasądzając na rzecz zainteresowanego od powoda koszty zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

SSO Bogdan Gierzyński