Sygn. akt II K 667/20

2 Ds. 574.2020

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 grudnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim, II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący sędzia Roman Chorab

Protokolant Joanna Gaweł – Wojciechowska

po rozpoznaniu w dniach 31.05.2021r.,09.08.2021 r., 22.11.2021 r. i 06.12.2021 r.

sprawy S. G. (1)

ur. (...) w W.

syna L. i G. z d. S.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 7 do 25 stycznia 2019 roku w P., w powiecie (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia zabudowanego elementu rębaka do drewna o wartości 3500 złotych na szkodę P. D. (1)

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

I.  oskarżonego S. G. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 278 § 1 kk i za to na podstawie art. 278 § 1 kk przy zastosowaniu 37 a kk wymierza mu karę 120 (stu dwudziestu) stawek dziennych grzywny przyjmując, że jedna stawka dzienna stanowi równowartość kwoty 15 (piętnastu) złotych;

II.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka od oskarżonego S. G. (1) na rzecz pokrzywdzonego P. D. (1) obowiązek naprawienia szkody poprzez zwrot zabudowanego elementu rębaka do drewna;

III.  na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego S. G. (1) na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 70,00 złotych i na podstawie art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 23.06.1973 r o opłatach w sprawach karnych wymierza mu opłatę w kwocie 180 złotych.

IV.  na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego S. G. (1) na rzecz oskarżyciela posiłkowego P. D. (1) kwotę 1536,00 zł, tytułem poniesionych przez niego wydatków w sprawie.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 667/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może
ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343,
art. 343a lub art. 387 k.p.k.
albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie
o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji
zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie
przypisano)

S. G. (1)

w okresie od 7 do 25 stycznia 2019 r. w P. , w powiecie (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia elementu rębaka do drewna o wartości 3.500 złotych na szkodę P. D. (1).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

I.  Kradzież rzeczy

1.  Notatka urzędowa

k. 1, k. 8

2.  Protokół zatrzymania rzeczy

k. 9-11

3.  Protokół oddania rzeczy na przechowanie

k. 12-18

4.  zeznania świadka pokrzywdzonego: P. D. (1)

5.  zeznania świadka : S. D.,

6.  zeznania świadka : L. Ł. (1),

7.  zeznania świadka : A. C.,

8.  zeznania świadka : K. H..

k. 166, k. 6 i k. 36,

k.167v-168,

k.168,

168v,

k.190,

II.  Niekaralność oskarżonego S. G. (1)

9.  dokument

k. 124-125

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie
przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Zeznania pokrzywdzonego P. D. (1).

2. zeznania świadków : S. D.,

L. Ł. (1),

A. C.,

K. H..

Zeznania zasługują na wiarygodność , gdyż w pierwszej kolejności należy wskazać , że są pełne , jasne i logiczne. Nadto znajdują potwierdzenie w pozostałym zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym w tym w zeznaniach świadków których Sąd obdarzył wiarygodnością. W ocenie Sądu nie do przyjęcia jest teza , iż P. D. (1) nie będąc właścicielem przedmiotowego rębaka , składa zawiadomienie o przestępstwie, wprowadzając tym samym organy ścigania w błąd , a następnie kilkakrotnie składa fałszywe zeznania zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i przed Sądem , angażując przy tym i oczywiście ponosząc koszty skorzystania z pomocy zawodowego prawnika w postaci adwokata. Trudno przyjąć aby P. D. (1) „poruszył całą machinę wymiaru sprawiedliwości” dla odzyskania rzeczy raptem o wartości 3.500 zł. ( jak była nowa , bo chwili obecnej z pewnością jest warta o wiele mniej ).

Zeznania zasługują na wiarygodność , gdyż wzajemnie uzupełniają się i potwierdzają z zeznaniami pokrzywdzonego P. D. (1) tworząc przy tym jedną logiczną całość zdarzenia będącego przedmiotem niniejszej sprawy.

3. dowody z dokumentów opisane w pkt.1.1

Dowody nie kwestionowane przez żadną ze stron postępowania. W ocenie Sądu brak było podstaw do odmówienia wiarygodności wskazanym dowodom z dokumentów w tym danym o nie karalności oskarżonego S. G. (1).

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia
dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt
1.1 albo 1.2

1.  Dowód:

Wyjaśniania oskarżonego S. G. (1)-ego -k. 165v

2.  Zeznania świadka M. G. (1)- k. 166-167.

Zeznania świadków M. P. –k. 187v , S.-wa J. k. 188, K. W. –k. 188v-189.

Zeznania świadków: T. K.-k. 47 , J. G. –k. 190 , T. B. –k. 189v-190 , M. C.-k. 189v J. P. –k. 189.

Co do przedmiotu postępowania – oskarżony S. G. (1) nie przyznał się , do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania , w tym również przed Sądem.

Wyjaśnienia S. G. w postaci nie przyznawania się do stawianego mu zarzutu nie zasługują na wiarygodność , gdyż stoją w sprzeczności z materiałem dowodowym , któremu , Sąd dał wiarę , nadto są sprzeczne z zasadami logiki i zdrowego rozsądku. W pierwszej kolejności należy zauważyć , że S. G. (1) jest „szwagrem” P. D. (1) , gdyż jest to mąż jego rodzonej siostry. Po wtóre w pewnym momencie ( czerwiec 2018 r. ) dobre stosunki pomiędzy tymi rodzinami uległy pogorszeniu , na tyle ( jak zeznała M. G. (1) – k. 167 , „P. zaczął się bardzo panoszyć u nas na podwórku, dlatego S. kazał zabierać mu sprzęt”). Wówczas to P. D. zabrał cały swój sprzęt łącznie z rębakiem , skoro zatem rębak nie był jego własnością to oczywistym jest , że S. G. (1) nie pozwoliłby go zabrać. Mało przekonywujące są twierdzenia M. G., że rębaka tego jedynie pożyczyli P. D., skoro już wówczas byli skonfliktowani , zatem trudno przyjąć , że będące w konflikcie stronny pożyczają sobie swoje rzeczy. I najistotniejsze, skoro P. D. (1) posiadał nie swój rębak , to naturalnym zachowaniem właściciela jest wezwanie go do zwrotu cudzej rzeczy , a jeśli tego nie uczyni to zawiadomienie organów ścigania. Tymczasem zachowanie S. G. (1) jest dość nietypowe , żeby nie powiedzieć irracjonalne. Mianowicie podejmuje on działania celem ustalenia gdzie znajduje się ten rębak ( poza wiedzą P. D. ) , wchodzi w posiadanie kolejnego paragonu zakupu tego rębaka i samowolnie zabiera go od osoby która go posiadała( L. Ł. (2) ).

Sąd zeznań tych osób nie uznał za wiarygodne. Stoją one w sprzeczności z zeznaniami świadków uznanymi przez Sąd za wiarygodne , a co najistotniejsze osoby wiedzę odnośnie własności przedmiotowego rębaka miała albo jedynie od S. G. (1) , albo wskazany rębak widziały w miejscu zamieszkania S. G. (1) i stąd uznawały , że jest jego własnością.

Zeznania tych osób nie miały znaczenia dla ustalenia istotnych faktów w sprawie, gdyż osoby te nie miały w zasadzie żadnej wiedzy odnośnie własności przedmiotowego rębaka.

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna
skazania albo warunkowego
umorzenia postępowania
zgodna z zarzutem

I.

S. G. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W ocenie Sądu nie może budzić wątpliwości, kwalifikacja prawna czynu zarzucanego oskarżonemu S. G. (1).

Zgodnie z treścią przepisu art. 278 § 1 kk. odpowiedzialności karnej podlega osoba , która zabiera cudzą rzecz w celu przywłaszczenia.

Zatem S. G. (1) zabierając rzecz w postaci elementu rębaka do drewna uczynił to w celu jego przywłaszczenia i włączenia do swojego majątku , gdyż to w jego miejscu zamieszkania owa rzecz została ujawniona

3.2. Podstawa prawna
skazania albo warunkowego
umorzenia postępowania
niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

S. G. (1)

I

I

Sąd uznał, że wymierzenie oskarżonemu S. G. (1) na podstawie art. 278 § 1 kk. przy zastosowaniu art. 37akk. ( z uwagi na przepis art. 4 § 1 kk. ) kary 120 stawek dziennych grzywny przy przyjęciu jednej stawki w kwocie 15 złotych jest adekwatne do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu – przy czym spełni w stosunku do oskarżonego rolę wychowawczą i zapobiegawczą, czyniąc nadto zadość prewencji ogólnej , a nadto kwota jednej stawki odpowiada możliwościom majątkowym oskarżonego S. G..

Oskarżony jest osobą uprzednio niekaraną sądownie.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

-S. G. (1)

II

-

-na podstawie art. 46 § 1 kk. Sąd orzekł od oskarżonego S. G. (1) na rzecz pokrzywdzonego P. D. (1) obowiązek naprawienia szkody poprzez zwrot zabudowanego elementu rębaka do drewna , skoro rzecz ta jest w posiadaniu M. G. (1) i może być zwrócona pokrzywdzonemu.

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował
określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez
stronę

-

7. KOSZTY PROCESU

Punkt

rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III.

IV.

Oskarżony S. G. (1) prowadzi działalność gospodarczą w związku z czym, Sąd uznał iż brak jest podstawy do zwolnienia go od ponoszenia kosztów sądowych i nie wymierzania mu opłaty. Stąd też na art. 627 kpk. i art. 3 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądził od oskarżonego S. G. (1) na rzecz Skarbu Państwa właściwe należności pieniężne.

Zważywszy , że S. G. (1) został uznany winnym popełnienia przestępstwa na szkodę pokrzywdzonego , a zarazem oskarżyciela posiłkowego P. D. (1) i skazany za ten czyn , a pokrzywdzony w sprawie korzystał z pomocy zawodowego pełnomocnika , Sąd na podstawie art. 627 kpk. zasądził od osk. S. G. (1) na rzecz oskarżyciela posiłkowego P. D. (1) kwotę 1.536 złotych tytułem poniesionych przez niego wydatków w sprawie. Wysokość wskazanej kwoty nie przekracza ustawowych stawek wynagrodzenia adwokackiego wynikających z przepisów § 11 ust.2 pkt. i § 17 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokacki ( Dz. U. 2016 r. poz.1668 z późn. zm. ).

8. PODPIS