Sygn. akt III Ca 1256/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lipca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marta Witoszyńska

po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2021 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa G. W.

przeciwko J. W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 19 marca 2020 r., sygn. akt I C 2214/19

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sadowi Rejonowemu w Zgierzu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.