Sygn. akt II K 515/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lutego 2022 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: sekr. sądowy Emilia Strzelczyk

Prokurator Prokuratury Rejonowej: Sebastian Dunaj

po rozpoznaniu w dniach 21.01.2022 r. i 25.02.2022 r. sprawy

R. S.

s. J. i A. z domu M.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

w dniu 20 marca 2021 r. w K., wbrew przepisom ustawy, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził do obrotu znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej masie netto co najmniej 1001,60 grama, przekazując ją D. K. (1), przy czym czynu tego dokonał w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 w zw. z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) w zw. z art. 64 § 1 kk

D. K. (1)

s. R. i H. z domu S.

ur. (...) w B.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 20 marca 2021 r. w K., wbrew przepisom ustawy, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uczestniczył w obrocie znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej masie netto co najmniej 1001,60 grama, odbierając ją od R. S. z przeznaczeniem do dalszej sprzedaży, przy czym czynu tego dokonał w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 w zw. z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) w zw. z art. 64 § 1 kk

II.  od nieustalonego okresu czasu do dnia 20 marca 2021 r. w B., w miejscu swojego zamieszkania, wbrew przepisom ustawy, posiadał substancję psychotropową z grupy (...) w postaci amfetaminy o masie netto co najmniej 4,098 grama i środek odurzający z grupy I-N i IV-N w postaci ziela konopi innych niż włókniste o łącznej masie netto co najmniej 2,588 grama oraz żywicę konopi o masie netto co najmniej 3,066 grama, przy czym czynu tego dokonał w ciągu pięciu lat po obyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) w zw. z art. 64 § 1 kk

I.  oskarżonego R. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z pkt I a/o i za to z mocy art. 56 ust. 1 w zw. z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) w zw. z art. 64 § 1 kk skazuje, zaś na podstawie art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) wymierza mu karę 5 (pięciu) lat 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego D. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt II i za to z mocy art. 56 ust. 1 w zw. z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) w zw. z art. 64 § 1 kk skazuje, zaś na podstawie art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) wymierza mu karę 5 (pięciu) lat 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  oskarżonego D. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt III a/o i za to z mocy art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) w zw. z art. 64 § 1 kk skazuje, zaś na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) wymierza karę 3 miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 85 § 1 kk, 86 § 1 kk w miejsce wymierzonych D. K. (1) kar jednostkowych orzeka łączną karę 5 (pięciu) lat i 7 (siedem) miesiąca pozbawienia wolności;

V.  na podstawie art. 70 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) orzeka od oskarżonych R. S. i D. K. (1) nawiązki po 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych na rzecz Stowarzyszenia (...) Poradni P. – Konsultacyjnej w O.;

VI.  na podstawie art. 70 ust. 1a i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) orzeka przepadek przez zniszczenie dowodów rzeczowych wymienionych od pozycji 1 do 9 oraz 14 do 18 w a/o;

VII.  na podstawie art. 231 § 1 kpk dowody rzeczowe z pozycji od 10 do 13 wymienione w a/o złożyć do depozytu sądowego;

VIII.  na podstawie art.624§1 kpk zwalnia oskarżonych w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 515/21

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

R. S.

w dniu 20 marca 2021 r. w K., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził do obrotu znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej masie netto co najmniej 1001,60 grama, przekazując ją D. K. (1), przy czym czynu tego dokonał w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 w zw. z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) w zw. z art. 64 § 1 kk

2

D. K. (1)

w dniu 20 marca 2021 r. w K., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uczestniczył w obrocie znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej masie netto co najmniej 1001,60 grama, odbierając ją od R. S. z przeznaczeniem do dalszej sprzedaży, przy czym czynu tego dokonał w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 w zw. z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) w zw. z art. 64 § 1 kk

od nieustalonego okresu czasu do dnia 20 marca 2021 r. w B., w miejscu swojego zamieszkania, posiadał substancję psychotropową z grupy IIP w postaci amfetaminy o masie netto co najmniej 4,098 grama i środek odurzający z grupy I-N i IV-N w postaci ziela konopi innych niż włókniste o łącznej masie netto co najmniej 2,588 grama oraz żywicę konopi o masie netto co najmniej 3,066 grama, przy czym czynu tego dokonał w ciągu pięciu lat po obyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) w zw. z art. 64 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Przekazanie reklamówki z narkotykami przez oskarżonego R. S. oskarżonemu D. K. (1) w K. na ul. (...) i ustalenie, że obaj oskarżeni wspólnie zajmowali się obrotem narkotykiem w postaci amfetaminy 22% zapakowanej w 2 woreczki foliowe o łącznej wadze substancji 1001, 60g, ślady genetyczne R. S. na woreczkach z amfetaminą

Zeznania świadka D. J.

23v, 522-523.

Zeznania świadka R. B.

26v, 523-523v

Zeznania świadka A. S.

70v, 501-501v

Protokół zatrzymania D. K.

1

Protokół przeszukania samochodu i znalezienie reklamówki z dwoma woreczkami amfetaminy

6-8

Protokół oględzin reklamówki z amfetaminą

27-28,29

Protokół użycia testera narkotykowego

30-33, 129-130

Zapisy monitoringów z P. i (...) z protokołem oględzin

74, 74a, 152-153,146-151

Sprawozdanie z badań kryminalistycznych

73, 186

Opinia stwierdzająca, że znalezione substancje to amfetamina

160-161, 331-335, 383-384

Badania genetyczne zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni woreczków z amfetaminą stwierdzające obecność śladów genetycznych R. S.

352-356

Posiadanie przez oskarżonego D. K. (1) w mieszkaniu w B. amfetaminy o masie 4,098g i ziela konopii w ilości 2,588g

Wyjaśnienia D. K. (1)

501

Protokół przeszukania mieszkania osk. D. K.

35-38, 123-125

Protokół użycia testera

130, 132

Protokół oględzin przedmiotów znalezionych w mieszkaniu D. K.

133-134

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

R. S.

w dniu 20 marca 2021 r. w K., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, obracali znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej masie netto co najmniej 1001,60 grama

2.

D. K. (1)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Zaparkowanie przez S. samochodu, który nagle zepsuł się przy P., spotkanie na stacji paliw (...) z K. i wspólny spacer w kierunku P., przekazanie w drodze amfetaminy przez D. K. (1) R. S. z prośbą „o upłynnienie”, początkowa zgoda na to S., rozmyślenie się i przekazanie K., że brak kupca, wzburzenie K. tym faktem, zmartwienie K. jak ma iść z partnerką na zakupy do sklepu z kurtką wypchaną narkotykami, co wzbudzi podejrzenia ochrony sklepu, w związku z tym prośba wyrażona przez K. wobec S. o pożyczenie mu reklamówki, pójście w tym celu S. do zepsutego auta, zabranie reklamówki i przekazanie jej K., powrót do zepsutego samochodu, który tymczasem odzyskał sprawność i ruszył.

Wyjaśnienia R. S.

500v-501

D. K. (1) po przyjechaniu do K. i spotkaniu R. S. i obejrzeniu jego samochodu, który ewentualnie chciał kupić, został przez S. poproszony o wyrzucenie śmieci z samochodu; w tym celu S. przekazał mu reklamówkę ze śmieciami, które wyrzucił na stacji (...); następnie „w krzaczkach” zauważył dwie paczki z substancją, która mogła być narkotykiem, zatem włożył je do reklamówki i wsiadł z tym do samochodu kierowanego przez M. C..

Wyjaśnienia D. K. (1)

80v-81, 101, 501

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Zeznania świadka D. J.

Zeznania świadka R. B.

Zeznania świadka A. S.

Zeznania uznano za wiarygodne, gdyż są logiczne, kompletne, dokładnie ze sobą korespondujące. D. J. i R. B. obserwowali z niewielkiej odległości sytuację przekazania reklamówki przez R. S. D. K. (1) i następnie nie tracili go z pola widzenia, gdy szedł do stacji (...), gdzie wsiadł z pakunkiem do samochodu, który a skutek powiadomienia policjantów został następnie zatrzymany przez A. S. przy cmentarzu na ul. (...); w środku był D. K. (1) i ta sama reklamówka z amfetaminą.

Zeznania są zbieżne zarówno zewnętrznie (pomiędzy sobą) jak i wewnętrznie (pomiędzy składanymi w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym).

Protokół zatrzymania D. K.

Protokół przeszukania samochodu i znalezienie reklamówki z dwoma woreczkami amfetaminy

Protokół oględzin reklamówki z amfetaminą

Protokół użycia testera narkotykowego

Zapisy monitoringów z P. i (...) z protokołem oględzin

Sprawozdanie z badań kryminalistycznych

Opinia stwierdzająca, że znalezione substancje to amfetamina

Badania genetyczne zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni woreczków z amfetaminą stwierdzające obecność śladów genetycznych R. S.

Protokół przeszukania mieszkania osk. D. K.

Protokół użycia testera

Protokół oględzin przedmiotów znalezionych w mieszkaniu D. K.

Co do tych wszystkich dowodów – uznać je należy za wiarygodne, gdyż zostały pozyskane zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego i prawidłowo wykonane. Ich moc dowodowa nie jest zakłócona z żadnego powodu. Podkreślić należy znaczenie badania DNA, które na workach z amfetaminą wykazały ślady biologiczne R. S. co jest niepodważalnym dowodem na jego pełny kontakt z narkotykami – zwłaszcza, że ślady te stwierdzono nie tylko na zewnętrznej stronie – ale i na stronie wewnętrznej, co wskazuje, że musiał mieć kontakt z woreczkiem przed zapakowaniem w nim amfetaminy.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Wyjaśnienia oskarżonych:

Są wzajemnie sprzeczne, szczególnie w zakresie wejścia w posiadanie amfetaminy: R. S. wyjaśnia, że dostał ją od D. K. (1), ale szybko mu oddał, co tego wzburzyło i zmartwiło jak wejdzie do sklepu z obraniem wypiętym woreczkami narkotyków do czego może przyczepić się ochrona, dlatego poprosił S. o pożyczenie reklamówki na narkotyki, co tenże zrobił

Z kolei K. wyjaśnił, że narkotyki znalazł w krzakach już po rozstaniu się ze S.. Co do reklamówki to nie wyjaśnił, że prosił o nią S.; przeciwnie tamten dał mu ją samorzutnie z prośbą o wyrzucenie znajdujących się w niej śmieci, typu butelki różnego rodzaju, co uczynił przy (...) i potem dopiero znalazł w krzakach narkotyki.

Sprzeczność obu wersji jest oczywista na pierwszy, mówiąc potocznie, rzut oka i nie ma potrzeby dalszego omawiania tej kwestii. Dodać tylko można, że obie wersje wskazują na duże umiejętności konfabulacji obu oskarżonych, a także na poczucie humoru D. K. (1) przypadkiem znajdującego leżące w krzaczkach narkotyki w znacznej ilości i wsadzającego je do samochodu; w poczuciu humoru nie ustępuje mu współoskarżony, któremu auto psuje się na komendę i na komendę naprawia i który barwnie opisuje prośbę K. o pożyczenie reklamówki na 2 woreczki amfetaminy, gdyż nie chce iść do sklepu z wypchaną narkotykami odzieżą, bo może to wzbudzić podejrzenia ochrony. No, w wersji K. narkotyki pojawiają się później. Słowem – wyjaśnienia będące przejawem nieudolnej, i to bardzo, linii obrony.

Natomiast za wiarygodne należy uznać wyjaśnienia D. K. odnośnie posiadania substancji psychotropowej z grupy IIP w postaci amfetaminy o masie netto co najmniej 4,098 grama i środka odurzającego z grupy I-N i IV-N w postaci ziela konopi innych niż włókniste o łącznej masie netto co najmniej 2,588 grama oraz żywicę konopi o masie netto co najmniej 3,066 grama, gdyż rzeczy te znaleziono w trakcie przeszukania w jego miejscu zamieszkania.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

R. S.

II, III

D. K. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

art. 56 ust. 1 w zw. z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) w zw. z art. 64 § 1 kk – to kwalifikacja prawna skazania obu oskarżonych za czyn wymieniony w pkt. I i II. Podzielić należy pogląd prokuratora zawarty w a.o. , że oskarżeni dopuścili się przestępstwa polegającego na wprowadzeniu do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy. Zgodnie ze wskazanym wyrokiem SA we Wrocławiu z dnia 22.05.2018r. II AKa 98/18 uczestniczenie w obrocie należy rozumieć jako korelat wprowadzenia do obrotu. Jest to przyjęcie w jakiejkolwiek formie, odpłatnie czy nieodpłatnie, środków odurzających przez osobę niebędącą konsumentem w celu dalszego przekazania innym osobom. Co do przyjęcia znacznej ilości – zgodnie z wyrokiem SA we Wrocławiu z 14.11.2018r. IIAKa 251- jeśli przedmiotem czynności wykonawczej przestępstw określonych w ustawie o zapobieganiu narkomanii jest taka ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, która mogłaby jednorazowo zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych, to jest to ilość znaczna. W konkretnym przypadku zabezpieczona amfetamina mogła posłużyć do wytworzenia niemal 1000 pojedynczych porcji zatem bardzo dużej ilości, przy czym nie ma tu większego znaczenia, że amfetamina była słabej jakości, gdyż zawierała tylko 22% substancji czynnej.

Dodatkowo D. K. (1) dopuścił się przestępstwa z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) w zw. z art. 64 § 1 kk z uwagi na posiadanie substancji psychotropowej z grupy IIP w postaci amfetaminy o masie netto co najmniej 4,098 grama i środka odurzającego z grupy I-N i IV-N w postaci ziela konopi innych niż włókniste o łącznej masie netto co najmniej 2,588 grama oraz żywicę konopi o masie netto co najmniej 3,066 grama.

Obaj oskarżeni czynu tego dokonali w ciągu pięciu lat po obyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne.

1.5.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.6.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.7.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.8.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. S.

I

I

Kara 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, mimo swej surowości jest adekwatna do wagi zaistniałego czynu i spełnia wymogi w zakresie indywidualnego i ogólnego oddziaływania. Jej wymiar odzwierciedla znaczną ilość narkotyków wprowadzanych do obrotu przez oskarżonego oraz jego dotychczasową karalność za przestępstwa tego samego rodzaju co obecnie warunkowało skazanie w warunkach art. 64§1 kk. Zresztą, mimo surowości i tak pozostaje karą w dolnych granicach możliwego zagrożenia karą pozbawienia wolności.

D. K. (1)

I, II

II, III, IV

Identyczne przesłanki, jak oskarżonego R. S. dotyczą także D. K. (1), włączając to warunki recydywy z art. 64§1 kk. Dodatkowo wymierzono mu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności za czyn polegający na posiadaniu substancji odurzających. Jako karę łączną wymierzono mu 5 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności.

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. S., D. K. (1)

V

I, II, III

Orzeczenie nawiązki jest obowiązkowe w konkretnym przypadku, jest wysokość odniesiono do znacznej ilości amfetaminy wprowadzanej do obrotu.

VI, VII

I, II, III

Orzeczono przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot przestępstw, natomiast pozostałe przedmioty złożono do depozytu sądowego.

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VIII

Brak dochodów i składników majątkowych po stronie obu oskarżonych uzasadniały zwolnienie ich z ponoszenia sądowych kosztów postępowania w całości, co obejmuje też postępowanie przygotowawcze.

1Podpis