WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 stycznia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w osobie Sędziego SO Pauliny Kuźmy

po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2022 roku na posiedzeniu niejawnym

sprawy L. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziałowi w Ł.

o wypłatę emerytury

na skutek odwołania L. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziału w Ł. z dnia 30 lipca 2021 roku znak (...)

oddala odwołanie.