UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK451/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

J. K. (1)

został oskarżony o to, że w dniu 13 czerwca 2018 r. w B. na os. (...), woj. (...), będąc osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu w postaci protokołu przeglądu technicznego wentylacji, poświadczył w nim nieprawdę co do okoliczności prawidłowego funkcjonowania wentylacji poprzez dokonanie wpisu o prawidłowości i drożności wentylacji pomimo jego braku w postaci znajdujących się w przewodzie kominowym elementów blaszanych, co powodowało niedrożność w znacznej części, oraz zaniżonego i występującego wstecznego przepływu powietrza w przewodzie wentylacyjnym przy prawidłowym dopływie powietrza w lokalach nr (...) w budynku wielorodzinnym usytuowanym na w/w osiedlu tj. o czyn z art. 271 § 1 KK

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

J. K. (1) posiadał uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenia specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Decyzja (...)

k. 388

Od 2015 r. do 2020 r. oskarżony miał zawarte z (...) Sp z o.o. (min zarządca bloku (...) na os (...) w B.) umowy na wykonanie 5 letnich przeglądów budowlanych w branży sanitarnej oraz pełnienie nadzoru nad rocznymi przeglądami instalacji gazowych i wentylacyjnych. Do jego zadań nie należało fizyczne sprawdzanie ciągów wentylacyjnych i dokonywanie przeglądów, gdyż nie było to możliwe ze względu na zbyt dużą liczbę mieszkań. Do jego zadań należało opracowanie protokołów zbiorczych opierających się jednostkowych sprawozdaniach wykonywanych przez uprawnionych pracowników (...). W 2016r. i 2018 r. zakład (...) dokonał czyszczenia przewodów wentylacyjnych w bloku 144 na os (...) w B..

kserokopie umów

381-385

wyjaśnienia oskarżonego

484-485, 238, 346-348

kserokopie zaświadczeń o przeprowadzeniu czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych w bloku (...)

k. 386-387

zeznania K. Ż.

506

zeznania D. W.

506

zeznania T. W.

506-507

zeznania S. K.

490-491, 46-47

zeznania W. S.

496-497, 295-296

W dniu 13 czerwca 2018 roku miało miejsce wydanie dokumentu w postaci „Protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych”, która polegała na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności urządzeń kominowych i podłączeń wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynku położonym w B. os Dolnośląskie nr (...). przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika J. K. (1), w oparciu o art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89, poz. 414) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. Protokół został podpisany przez w/w inż. J. K. (1) posiadającego (jak wynika z przybitej w miejscu podpisu pieczęci) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ( (...); Nr ew' (...)). Analiza przedmiotowego dokumentu wskazuje, iż:

1) zakres badania obejmował:

- Drożność przewodów kominowych.

- S. ciągu kominowego gwarantującego prawidłowe działanie podłączonych do - przewodu urządzeń,

- Czy nie występują uszkodzenia: przewodów kominowych na całej ich długości, kanałów, czopuchów, rur, łączników, włazów, drabin, drzwiczek kominowych, ław kominowych oraz nasad kominowych,

- Czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 roku (Dz.U. nr 92 poz. 460),

- Czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych, kanałów', czopuchów, rur i nasad kominowych,

- Czy nie dokonano samowolnych zmian w podłączeniach kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych,

- Czy pomieszczenia, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły C.O. itd.) posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne w tym wywiewne i nawiewne,

- Czy występują ewentualnie inne stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

W wyniku kontroli stwierdzono, że „objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają wymienionym wyżej przepisom w zakresie jak niżej. Dotyczy to w szczególności następujących uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Jednocześnie w protokole nakazano wymienione nieprawidłowości usunąć w ciągu 5 miesięcy od daty kontroli. Zaznaczono także, że w lokalu nr (...) przegląd przewodów wentylacyjnych nie został wykonany, więc zalecono wykonać go w najbliższym możliwym terminie. Na końcu dokumentu znajduje się informacja, że ,.zgodnie z art. 70 ustawy Prawo budowlane wyżej wymienione braki (uszkodzenia. zaniedbania) podlegają obowiązkowemu usunięciu bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej”

protokół kontroli z dnia 13.06.2018

k. 24

W. K. (1) w dniach 06-10.05.2019r. przeprowadzał kontrolę przewodów wentylacyjnych w B. nr 144 na os. (...) w B.. Po wejściu na dach okazało się, że jeden z przewodów wentylacyjnych zablokowany jest dopasowaną do przekroju blachą (płytą). Wobec tego W. K. (1) użył kuli z liną i strącił przedmiotową blachę.

zeznania W. K. (1)

490, 9-10

płyta CD

8

protokół czyszczenia kominów i okresowej kontroli sporządzony przez W. K.,

2-3

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

4

Mieszkańcy bloku 144 na os (...) nie odczuli żadnej różnicy w ciągu w swoich mieszkaniach między rokiem 2018, a 2019r. kiedy to W. K. (1) odblokował przewód wentylacyjny. Przeglądy wentylacji były robione co rok przez pracowników (...)

kserorkopie przeglądów intstalacji

k.53-213

zeznania S. B.

491, 230

zeznania L. J.

491-232

zeznania J. D.

491, 234

zeznania S. Z.

491, 232

zeznania P. P.

491, 241

zeznania M. G.

492, 247-248

zeznania J. P.

492, 250

zeznania J. W. (1)

492, 254

zeznania E. P.

492, 256

zeznania A. B.

492, 258

zeznania J. K. (2)

492, 219

zeznania T. B.

493, 243

zeznania A. O.

493, 245

zeznania A. S.

493, 252

zeznania E. P.

493, 256

zeznania B. S.

497,260

zeznania S. S.

k 497, 262

zeznania M. Z.

k. 497, 264

zeznania D. K.

k. 497, 266

zeznania W. G.

k.497, 270

zeznania A. J.

498, 281

zeznania M. J.

498, 268

Elementy blaszane, które znajdowały się w przewodzie wentylacyjnym powodowały niedrożność w znacznej części. W ocenie biegłego wpływało to negatywnie na funkcjonowanie wentylacji tzn. obniżenie parametrów przepływu powietrza w pomieszczeniach, które były podłączone do tego przewodu wentylacyjnego. Tego rodzaju nieprawidłowość powinna być ujawniona przez osobę kontrolująca, podczas przeglądów przewodów kominowych, a następnie mieć odzwierciedlenie w protokole przekazanym zarządcy, aby administrator miał wiedzę o powstałej nieprawidłowości w celu podjęcia czynności prowadzących do naprawy, usunięcia wskazanych usterek:

-Zamontowany na stałe (czyli bez możliwości dostępu do wylotu przewodu wentylacyjnego ponad dachem) niesprawny wentylator na wylocie przewodu wentylacyjnego, był zamontowany nieprawidłowo tzn. nie zgodnie z założeniami projektu budynku :

- grawitacyjna pobudzona wywietrzakami dachowymi

- mechaniczna poprzez wykorzystanie, wolnego przewodu zbiorczego i osadzeniu wentylatora mechanicznego na wywietrzaku dachowym. Niewykorzystane przewody wentylacyjne w bloku went. Kondygnacji nadziemnych należy zaślepić'’.

Powyższa nieprawidłowość, nie powodowała pogorszenia funkcjonowania wentylacji w podłączonych lokalach mieszkalnych czyli w kuchni mieszkania nr (...) tzn. zamontowany wentylator na wylocie przewodu wentylacyjnego ponad dachem nie obniżał wymaganych wartości wymiany powietrza w pomieszczeniach kuchni mieszkań, które były' podłączone do tego przewodu wentylacyjnego, natomiast uniemożliwiał wykonanie sprawdzenia drożności oraz czyszczenia przewodu wentylacyjnego z poziomu dachu. W jego ocenie w protokole pokontrolnym, powinien znajdować się zapis mówiący o nieprawidłowo zamontowanym wentylatorze i problemie z tym związanym czyli braku możliwości wykonania sprawdzenia drożności oraz czyszczenia przewodu wentylacyjnego z poziomu dachu, w takim przypadku również należało zalecić wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych i ich podłączeń w celu ustalenia: dlaczego wentylator jest zamontowany i czy jest to zgodne z projektem, jakie pomieszczenia/mieszkania obsługuje, określenie czy jest sprawny czy nadal jego istnienie/zamontowanie na wylocie przewodu wentylacyjnego jest potrzebne. Tego rodzaju zapisy powinny mieć odzwierciedlenie w protokole, aby administrator miał wiedzę o istniejących elementach, które można usprawnić.

Zarządca prawidłowo zlecał wykonanie corocznych przeglądów przewodów kominowych oraz ich czyszczenie uprawnionej osobie, natomiast kontrolujący nie wykazał nieprawidłowości, więc spowodował, iż zarządca nie miał wiedzy, aby podjąć jakiekolwiek czynności naprawcze.

częściowo opinia biegłego z zakresu kominiarstwa

315-333

J. K. (1) nie był karany

karta karna

344-345

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

J. K. (1)

w dniu 13 czerwca 2018 r. w B. na os. (...), woj. (...), będąc osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu w postaci protokołu przeglądu technicznego wentylacji, poświadczył w nim nieprawdę co do okoliczności prawidłowego funkcjonowania wentylacji poprzez dokonanie wpisu o prawidłowości i drożności wentylacji pomimo jego braku w postaci znajdujących się w przewodzie kominowym elementów blaszanych, co powodowało niedrożność w znacznej części, oraz zaniżonego i występującego wstecznego przepływu powietrza w przewodzie wentylacyjnym przy prawidłowym dopływie powietrza w lokalach nr (...) w budynku wielorodzinnym usytuowanym na w/w osiedlu,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Umyślne poświadczenie nieprawdy w protokole kontroli wentylacji z dnia 18.06.2018r.

kserokopie umów

381-385

wyjaśnienia oskarżonego

484-485, 238, 346-348

kserokopie zaświadczeń o przeprowadzeniu czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych w bloku 144

386-387

zeznania K. Ż.

506

zeznania D. W.

506

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

częściowo opinia biegłego z zakresu kominiarstwa

Opinia jest jasna pełna i nie budzi wątpliwości. Mieć trzeba na uwadze jednak, że częściowo nie dotyczy ona bloku (...)na os (...), który obejmuje zarzut. Przede wszystkim określa ona stan przewodów wentylacyjnych na grudzień 2019r. Natomiast zarzut obejmuje protokoły, które zostały sporządzone w czerwcu 2018 roku czyli półtora roku wcześniej. Jak wynika z akt sprawy ludzie dokonując remontów wrzucają różne rzeczy w przewody kominowe. Ktoś z mieszkańców również przez te półtora roku mógł zamontować blachę w przewodzie kominowym. Zatem oględziny w grudniu 2019r. mogą nie odzwierciedlać stanu z czerwca 2018r. Zatem opinia biegłego jest jasna, spójna i wartościowa z tym zastrzeżeniem, że odnosi się do stanu przewodów kominowych z grudnia 2019r.

Decyzja Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

bezsporna, niekwestionowana

karta karna

bezsporna, niekwestionowana

kserokopie umów

bezsporne, niekwestionowane w sposób jednoznaczny wskazywały, że oskarżony nie musiał robić przeglądów osobiście, a jedynie miał opierać się na protokołach jednostkowych sporządzanych przez pracowników (...).

kserokopie zaświadczeń o przeprowadzeniu czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych w bloku 144

bezsporne, niekwestionowane

kserorkopie przeglądów intstalacji

nie były kwestionowane przez strony, na nich opierał się oskarżony J. K. (1), brak jest wystarczających dowodów by stwierdzić, iż były robione nierzetelnie, gdyż między opinią biegłego z zakresu kominiarstwa a dokonywaniem przeglądów minęło półtora roku.

płyta CD

nie budzi wątpliwości

protokół czyszczenia kominów i okresowej kontroli sporządzony przez W. K.,

niebudzący wątpliwości

protokół kontroli z dnia 13.06.2018

nie budzi wątpliwości, opierał się na protokołach jednostkowych.

wyjaśnienia oskarżonego

spójne konsekwentne korespondują z pozostałym materiałem dowodowym w tym w postaci dokumentów i zeznaniami prezesa (...), z których jasno wynikało, że oskarżony nie dokonywał przeglądów wentylacji osobiście. Opierał się na jednostkowych protokołach pracowników (...) i na ich podstawie tworzył protokół zbiorczy. Nie miał żadnych sygnałów by protokoły te robione były nierzetelnie tym bardziej, że różne nieprawidłowości były wykazywane w tych protokołach. W protokole z dnia 13 czerwca 2018r. zawarł informacje przedstawione w protokołach jednostkowych oraz zalecenia wobec wykrytych nieprawidłowości.

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

opierało się na stanie wentylacji który zastał W. K. (1) w maju 2019r.

zeznania W. K. (1)

spójne, konsekwentne

zeznania A. J.

spójne konsekwentne.

zeznania A. B.

spójne konsekwentne

zeznania A. O.

spójne konsekwentne

zeznania A. S.

spójne konsekwentne

zeznania B. S.

spójne konsekwentne

zeznania D. W.

spójne, wiarygodne potwierdzające, że J. K. (1) nie musiał dokonywać przeglądów osobiście

zeznania D. K.

spójne konsekwentne

zeznania E. P.

spójne konsekwentne

zeznania J. D.

spójne konsekwentne

zeznania J. K. (2)

spójne konsekwentne

zeznania J. P.

spójne konsekwentne

zeznania J. W. (1)

spójne konsekwentne

zeznania K. Ż.

spójne, konsekwentne potwierdził, iż dokonywał przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych w bloku 144 na os (...).

zeznania L. J.

spójne konsekwentne

zeznania M. J.

spójne konsekwentne

zeznania M. Z.

spójne konsekwentne

zeznania M. G.

spójne konsekwentne

zeznania P. P.

spójne konsekwentne

zeznania S. S.

spójne konsekwentne

zeznania S. K.

spójne konsekwentne

zeznania S. Z.

spójne konsekwentne

zeznania S. B.

spójne konsekwentne

zeznania T. B.

spójne konsekwentne

zeznania T. W.

spójne konsekwentne

zeznania W. S.

spójne konsekwentne

zeznania W. G.

spójne konsekwentne

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

Zeznania M. W.

Świadek był mieszkańcem budynku przy ul. (...), którego zarzut nie dotyczył.

zeznania L. H.

Świadek był mieszkańcem budynku przy ul. (...), którego zarzut nie dotyczył.

zeznania K. P.

Świadek był mieszkańcem budynku przy ul. (...), którego zarzut nie dotyczył.

zeznania D. P.

Świadek był mieszkańcem budynku przy ul. (...), którego zarzut nie dotyczył.

zeznania W.-H. Bigos

Świadek był mieszkańcem budynku przy ul. (...), którego zarzut nie dotyczył.

zeznania J. W. (2)

Świadek był mieszkańcem budynku przy ul. (...), którego zarzut nie dotyczył.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

1

J. K. (1)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Zdaniem Sądu J. K. (1) sporządzając protokół z dnia 13 czerwca 2018 r. nie wypełnił znamion przestępstwa z art. 271 § 1 KK. Po pierwsze akt oskarżenia opierał się głównie na opinii biegłego z zakresu kominiarstwa badającej stan przewodów kominowych w bloku na dzień 30 grudnia 2019 roku , gdzie stwierdzono negatywny wpływ zalegania elementów blaszanych w przewodach wentylacyjnych na funkcjonowanie wentylacji, obniżenie parametrów przepływu powietrza w pomieszczeniach, które były podłączone do tego ciągu wentylacyjnego. Natomiast oskarżony sporządzał protokół zbiorczy 13 czerwca 2018r. Zatem stan na czerwiec 2018 r, a stan na grudzień 2019r. mogły się znacząco różnić. Tym bardziej, że dostęp na dach miały osoby trzecie, które w tym czasie mogły tą blachę umieścić. Tak naprawdę nie wiadomo kiedy umieszczono blachę w przewodzie kominowym, a wszelkie niedające się usunąć wątpliwości należy poczytywać na korzyść oskarżonego. Natomiast przedmiotowa opinia nie może być podstawą ustalenia stanu faktycznego skoro nie odzwierciedlała go z chwili sporządzenia protokołu przez oskarżonego. Tym bardziej, że po strąceniu tej blachy przez W. K. (1) podczas czyszczenia przewodu kominowego w maju 2019r. w bloku 144 mieszkańcy poszczególnych mieszkań nie odczuli żadnej różnicy w wentylacji. Po drugie w formularzu protokołu kontrolnego: zbiorczego do zaznaczenia są wyłącznie pola o ogólnym ujęciu drożności wentylacji podczas, gdy szczegółowe zapisy stanu przewodu kominowego przewidziane zostały wyłącznie w. jednostkowym protokole kontroli z poszczególnych lokali mieszkalnych. Skoro w protokole zbiorczym nie przewidziano w ogóle obowiązku poświadczenia danej okoliczności, to jej nieujęcie nie może być traktowane jak poświadczenie nieprawdy.

Nawet gdyby wobec wyżej wymienionych okoliczności i wątpliwości przyjąć, że doszło do poświadczenia nieprawdy to oskarżonemu i tak nie można przypisać sprawstwa bowiem z całą pewnością nie działał on umyślnie. Już sam biegły w swojej opinii stwierdził "Zarządca prawidłowo zlecał wykonanie corocznych przeglądów przewodów kominowych oraz ich czyszczenie uprawnionej osobie, natomiast kontrolujący nie wykazał nieprawidłowości, więc spowodował, iż zarządca nie miał wiedzy, aby podjąć jakiekolwiek czynności naprawcze". To samo można odnieść do oskarżonego, który przecież zgodnie z umową dokonywał zbiorczego protokołu kontrolnego opierając się na protokołach jednostkowych, gdyż sam fizycznie tych kontroli nie przeprowadzał. Skoro tak to był w pewien sposób zdany na to co wykażą poszczególni kontrolerzy (pracownicy (...)) dokonujący kontroli przewodów kominowych. Zatem aby poświadczyć nieprawdę J. K. (1) musiałby wiedzieć, że to robi tzn. mieć świadomość, że w bloku 144 na os (...) były nieprawidłowości i jednostkowi kontrolerzy poświadczyli nieprawdę w swoich protokołach. Natomiast jak wynika z całości zebranego materiału dowodowego nie wiadomo nawet czy w dacie sporządzenia protokołu czyli 13.06.2018r. istniały nieprawidłowości stwierdzone w dacie wykonania oględzin przez biegłego czyli w grudniu 2019r. Natomiast z całą pewnością można stwierdzić, że brak jest jakichkolwiek dowodów by stwierdzić z całą pewnością, że J. K. (1) wiedział o jakichkolwiek nieprawidłowościach. Sąd podzielił tu również pogląd prezentowany przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, że: „ustalenia dotyczące zamiaru nie mogą opierać się wyłącznie na fragmentarycznych faktach wiążących się ze stroną wykonawczą, lecz powinny być wnioskiem koniecznym, wynikającym z analizy całokształtu przedmiotowych i podmiotowych okoliczności zajścia, a w szczególności ze stosunku sprawcy do pokrzywdzonego, jego właściwości osobistych i dotychczasowego trybu życia, pobudek oraz motywów działania i wszelkich innych przesłanek wskazujących na to, że sprawca, poświadczając nieprawdę, zgodą swą, stanowiącą realny proces psychiczny, obejmował ten skutek, jakim jest oszukanie innej osoby. Ustalenia o podmiotowej stronie czynu nie odnoszą się do czynu i sprawcy in abstracto, lecz chodzi o konkretny czyn i konkretnego sprawcę, działającego w ściśle określonej sytuacji i przy indywidualnie ustalonych okolicznościach. Nie trzeba przy tym szerzej wywodzić, że zamiaru nie można nigdy domniemywać ani domyślać się. Zamiar, w tego rodzaju zachowaniu, musi być ustalony w sposób pewny, wykluczający jakąkolwiek wątpliwość”.

Z tych względów Sąd uniewinnił oskarżonego od zarzucanego mu czynu bowiem nie można przypisać jego działaniu umyślności na co zwracał uwagę Sąd Okręgowy uchylając postanowienie o umorzeniu postępowania.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Znana Sądowi z urzędu sprawa II K 703/20 oparta na tej samej opinii biegłego zakończyła się prawomocnym uniewinnieniem - wyrok utrzymany w mocy przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

Przy uniewinnieniu koszty sądowe ponosi Skarb Państwa – art. 632 pkt 2 kpk

7.  Podpis