UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

IIK1100/21

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

08.07.2019r.

IIK 537/19

1.1.2.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

09.09.2019r.

IIK451/19

1.2.  Inne fakty

1.1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

uprzednia karalność

akta sprawy IIK537/19

akta sprawy IIK 451/19

karta karna

9-10

informacja o pobytach i orzeczeniach

k. 2

1.2.1.2.

pozytywna opinia o skazanym

opinia z ZK

7-8

1.1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2.1.

2.  Ocena Dowodów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.1.1

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1.1

akta sprawy IIK 451/19

bezsporne

akta sprawy IIK537/19

bezsporne

informacja o pobytach i orzeczeniach

bezsporna

karta karna

bezsporna

opinia z ZK

niebudząca wątpliwości, niekwestionowana

3.  PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie wyrok z dnia 08 lipca 2019 r. sygn. akt II K 537/19

10 miesięcy ograniczenia wolności z jednoczesnym obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w rozmiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, która została uznawana za wykonaną w zakresie 3 miesięcy i na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia od dnia 13 marca 2019r. (godz. 20.50) do dnia 14 marca 2019r. (godz. 12.05) i za którą zarządzono wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w rozmiarze 104 dni

3.1.2.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie z dnia 09 września 2019 r. sygn. akt II K 451/19

kara łączna 2 lata ograniczenia wolności z jednoczesnym obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w rozmiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym która została zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności w rozmiarze 365 dni, którą odbywa od dnia 08.12.2021r. godz. 11.05

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 19.06.2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 do kar orzeczonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe czyli łączeniu podlegają kary jednostkowa i łączna tego samego rodzaju podlegające wykonaniu. Jak wynika z akt sprawy do wykonania pozostała kara 10 miesięcy ograniczenia wolności orzeczona wyrokiem w sprawie II K 537/19 oraz kara łączna dwóch lat ograniczenia wolności orzeczona wyrokiem łącznym w sprawie II K 451/19. Nadto znane jest Sądowi orzeczenie TK z dnia 18 kwietnia 2019 r. sygn. akt K 14/17 (Dz.U. poz. 858). Nie zabrania ono według sądu (według uprzednio obowiązującego stanu prawnego) łączenia uprzednio orzeczonej kary łącznej gdyż wcześniej art. 85 k.k. nie został wtedy w całości uchylony. Wyrok TK nakazuje według sądu jako dolną granicę przyjmować najwyższą orzeczoną karę jednostkową, a nie karę łączną gdyż mogłoby to różnicować pozycję skazanych, wobec których przy takich samych skazaniach orzeczono karę łączną i takich wobec których takiej kary nie orzeczono. W niniejszej sprawie orzeczona kara łączna mieści się w granicach określonych przez prawo. Wobec tego sąd orzekł o karze łącznej na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., 85 a k.k. i art. 86 § 1 i 3 k.k

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

W miarę pozytywna opinia z zakładu karnego. Co prawda ma w miarę pozytywną opinię, ale nie jest to na tyle ważka okoliczność by nadmiernie łagodzić jego sytuację z uwagi na jego postawę prezentowaną na wolności. Maksymalną karą zgodnie z art 86 § 1kk jaką sąd mógł wymierzyć była kara dwóch lat ograniczenia wolności. I tak jest to rozstrzygnięcie korzystne dla skazanego gdyż gdyby nie wydano wyroku łącznego musiał by wykonać dwie kary ograniczenia wolności 2 lat i 10 miesięcy.

5.  Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

6.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

Sąd na podstawie art. 577 kpk zaliczył skazanemu na poczet kary łącznej okres odbywania zastępczej kary pozbawienia wolności w sprawie II K 451/19 od dnia od dnia 08.12.2021r. godz. 11.05 do dnia i godziny opuszczenia przez skazanego zakładu karnego przyjmując, że jeden dzień pozbawienia wolności równy jest dwóm dniom kary ograniczenia wolności

- zatrzymania w sprawie od dnia 13 marca 2019r. (godz. 20.50) do dnia 14 marca 2019r. (godz. 12.05) II K 537/19 przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równy jest dwóm dniom kary ograniczenia wolności;

- uznania za wykonaną w zakresie 3 miesięcy karę ograniczenia wolności w sprawie II K 537/19.

3

Sąd stwierdził, że w zakresie nie objętym wyrokiem podlegające łączeniu wyroki ulegają odrębnemu wykonaniu.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4.

Uiszczenie kosztów przez skazanego byłoby dla niego zbyt uciążliwe z uwagi na fakt, że przebywa w zakładzie karnym i nie ma majątku. Nadto jak wynika z karty karnej orzekane wcześniej kary grzywny zamieniane były na zastępczą karę pozbawienia wolności, co oznacza, że skazany nie miał środków na ich spłątę. Tym samym obciążenie skazanego kosztami w niniejszej sprawie jest bezcelowe, gdyż niepotrzebnie generowałoby koszty egzekucji

8.  PODPIS