WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 kwietnia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant - sekr. sąd. W. F.

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania P. Z.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o świadczenie przedemerytalne

na skutek odwołania od decyzji z dnia 1.09.2021 roku znak (...)

oddala odwołanie.